Tin hoạt động

Trong ngành

Địa phương

Phòng chống Covid -19

Đảng Đoàn

Tin sản xuất

Trồng trọt

Chăn nuôi

Lâm nghiệp

Thủy lợi

Thủy sản

Dự báo - Cảnh báo

Sâu, bệnh hại

Dịch bệnh

Phòng chống lụt bão - GNTT

Phát triển nông thôn

Nông thôn mới

Nước sạch - VSMT

Xúc tiến TM - VSATTP

Thông tin tuyên truyền

Phổ biến GDPL

PCLB - GNTT

Thương hiệu nông sản

Văn bản mới

1. Kế hoạch thực hiện nội dung đột phá “Chung tay nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính” năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 của Sở Nông nghiệp và PTNT
2. Quyết định bãi bỏ Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
3. Quyết định Phê duyệt Đề án bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2020-2025

Công bố thông tin

1. Thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2020
2. Quyết định phê duyệt đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2025
3. Quyết định công bố công khai điều chỉnh giảm và giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2020 của Văn phòng Sở NN và PTNT