Xây dựng nông thôn mới

  • Trích hướng dẫn xây dựng nông thôn mới (22/07/2011 12:00:00 SA)

Trích hướng dẫn xây dựng nông thôn mới

Trích nội dung “Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện và xã” tại Văn bản số 612/HD-BCĐXDNTM, ngày 9/5/2011 của

BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

II. Đối với cấp xã

1. Các bước thực hiện xây dựng nông thôn mới

Bước 1. Thành lập hệ thống quản lý, thực hiện.

Bước 2. Tổ chức thông tin, tuyên truyền về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (được thực hiện trong suốt quá trình triển khai thực hiện).  

Bước 3. Rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia NTM và hướng dẫn của các ngành chức năng.

Bước 4. Xây dựng quy hoạch nông thôn mới của xã.

Bước 5. Lập đề án xây dựng nông thôn mới của xã.

Bước 6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đề án.

Bước 7. Giám sát, đánh giá và báo cáo về tình hình thực hiện chương trình.

4. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch

4.1- Lập nhiệm vụ quy hoạch: Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thống nhất lập nhiệm vụ quy hoạch nông thôn mới đối với từng xã.

 4.2- Xin ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch: Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã phối hợp với đơn vị tư vấn lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trong xã bằng cách tổ chức họp lấy ý kiến trực tiếp. Đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa gửi chủ đầu tư (hoặc UBND xã) để đề nghị Hội đồng nhân dân xã thông qua. Hội đồng nhân dân xã thông qua nhiệm vụ quy hoạch bằng Nghị quyết.  

 4.3- Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch: UBND xã trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

- Hội đồng thẩm định của huyện thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và trình UBND huyện phê duyệt.

- Ủy ban nhân dân huyện căn cứ Tờ trình của Hội đồng thẩm định và các văn bản pháp lý liên quan ra Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

4.4. Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch: Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt gồm:

- Tờ trình của UBND xã.

- Tờ trình của Hội đồng thẩm định đề nghị phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch nông thôn mới.

- Các văn bản pháp lý có liên quan.

- Báo cáo tổng hợp quá trình lấy ý kiến kèm theo các kiến nghị và giải pháp.

- Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch:

+ Bản thuyết minh A4.

+ Bản vẽ A3 mầu tối thiểu 2 bản vẽ: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng; sơ đồ ranh giới lập đồ án quy hoạch.

- Biên bản của Hội đồng thẩm định.

(Số lượng hồ sơ trình phê duyệt tối thiểu là 3 bộ).

5. Lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch

5.1. Chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch. Chủ đầu tư phải kiểm tra hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn trước khi ký hợp đồng theo quy định của pháp luật (Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/5/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng).

5.2. Đơn vị tư vấn phối hợp với Ban quản lý xã để điều tra, khảo sát bổ sung hiện trạng và thiết kế các phương án quy hoạch theo nhiệm vụ quy hoạch và các quy chuẩn, quy phạm có liên quan.

5.3. Xin ý kiến về đồ án quy hoạch. Ban Chỉ đạo xã tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trong xã bằng cách tổ chức họp lấy ý kiến trực tiếp ở thôn và ở xã. Đối với 7 xã điểm, hội nghị lấy ý kiến ở xã phải có sự tham gia của Ban Chỉ đạo huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng. Tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa, trình Hội đồng nhân dân xã.

- Hội đồng nhân dân xã thông qua đồ án quy hoạch bằng Nghị quyết.

5.4.Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch. UBND xã trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch.

- Hội đồng thẩm định của huyện thẩm định đồ án quy hoạch và báo cáo kết quả thẩm định với Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đối với 7 xã điểm, Hội đồng thẩm định xin ý kiến tham gia của Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan bằng văn bản hoặc mời tham gia trực tiếp tại hội nghị.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Tờ trình của Hội đồng thẩm định và các văn bản pháp lý liên quan ra Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.

5.5. Hồ sơ đồ án quy hoạch nông thôn mới trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt

- Tờ trình của UBND xã.

- Tờ trình của Hội đồng thẩm định đề nghị phê duyệt đồ án quy hoạch nông thôn mới.

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã thông qua đồ án quy hoạch nông thôn mới.

- Các văn bản pháp lý có liên quan.

- Báo cáo tổng hợp quá trình lấy ý kiến kèm theo các kiến nghị và giải pháp.

- Hồ sơ đồ án quy hoạch:

+ Báo cáo thuyết minh tổng hợp; báo cáo thuyết minh tóm tắt.

+ Bản đồ, bản vẽ: Cỡ A0 và thu nhỏ cỡ A3; sơ đồ, biểu bảng.

+ Đĩa CD lưu toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ.

- Biên bản thẩm định đồ án quy hoạch của Hội đồng thẩm định.

- Văn bản thoả thuận của Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(Số lượng hồ sơ trình phê duyệt tối thiểu là 3 bộ).

5.6. Công bố quy hoạch nông thôn mới. Ủy ban nhân dân xã tổ chức công bố quy hoạch được duyệt tại Hội nghị có sự tham gia của đại diện các tổ chức, đoàn thể, mặt trận tổ quốc, đại diện nhân dân các thôn, bản; Trưng bày công khai bản vẽ tại nơi công cộng như trụ sở Ủy ban nhân dân xã, nhà văn hóa xã, thôn; Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (loa phát thanh tại các thôn, bản trong xã).

- Nội dung hồ sơ công bố gồm: Quyết định phê duyệt quy hoạch; Báo cáo thuyết minh; các văn bản pháp lý liên quan; đĩa CD lưu toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ. Số lượng hồ sơ tối thiểu là 07 bộ và được lưu trữ tại Sở Xây dựng 01 bộ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01 bộ; Sở Tài nguyên và Môi trường 01 bộ; Ủy ban nhân dân huyện 02 bộ (Phòng Công Thương và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Ủy ban nhân dân xã (không kể số lượng bản vẽ quy hoạch dùng để công bố công khai quy hoạch do chủ đầu tư yêu cầu đơn vị tư vấn).


 Return