,

Kiểm soát TTHC

61. Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
62. Báo cáo Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019  
63. Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC Quý II năm 2019  
64. Quyết định 1040/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa 19 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp, Lao đồng- Thượng bình và XH, Nội vụ, Nông nghiệp PTNT
65. Báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
66. Danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
67. Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2018
68. Danh mục 140 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018
69. Quyết định số 2257/QĐ-BNN-TCLN ngày 02/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
70. Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017
71. Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ NN và PTNT năm 2016.
72. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ ( từ 16/11 đến 15/12/2016)
73. Danh mục Thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Nông nghiệp và PTNT
74. Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2016.
75. Quyết định 5208/QĐ-BNN-QLCL ngày 16/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT