,

Thư viện Video

Tin tức

Bộ trưởng BNN&PTNT

Trong ngành

Thời sự

Đảng - Đoàn thể

Chuyển đổi số

Tin Hoạt động

Chất lượng, chế biến và PTTT

Trồng trọt-BVTV

Chăn nuôi

Lâm nghiệp

Thủy lợi

Thủy sản

Dự báo - Cảnh báo

Sâu, bệnh hại

Dịch bệnh

Dự báo thời tiết-PCLB- GNTT

Phát triển nông thôn

Nông thôn mới

Nông nghiệp tốt

Thị trường nông sản

KHUYẾN NÔNG

Tin hoạt động

Tuyên truyền chính sách

Thông tin tuyên truyền

Cải cách hành chính

Hưởng ứng sự kiện

Phổ biến GDPL

PCLB - GNTT

Văn bản mới cập nhật

1. Nghị quyết phê duyệt nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2. Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp
3. Về việc cảnh báo phát hiện mã độc trojan Redline Stealer gây ảnh hưởng trên các hệ thống thông tin

Công bố thông tin

1. Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
2. Quyết định số 368/QĐ-SNN ngày 23/07/2024 về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2024 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
3. Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh tuyên quang lũy kế đến ngày 30/6/2024

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH