,

Cải cách hành chính

136. Quyết định số 268/QĐ-UBND công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Sở Nông nghiệp và PTNT
137. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Tính từ 16/6/2019 đến 15/7/2019)  
138. Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC Quý II năm 2019  
139. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Tính từ 16/5/2019 đến 15/6/2019)  
140. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Tính từ 16/4/2019 đến 15/5/2019)
141. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Tính từ 16/3/2019 đến 15/4/2019)
142. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Tính từ 16/2/2019 đến 15/3/2019)
143. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Tính từ 16/1/2019 đến 15/2/2019)
144. Báo cáo danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết ( từ 16/12/2018 đến 15/01/2019)
145. Báo cáo danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết từ 16/11 đến 16/12
146. Báo cáo kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thu tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/9/2018 đến ngày 15/10/2018
147. Báo cáo danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết từ 16/10 đến 15/11
148. Báo cáo danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết từ 16/9 đến 15/10
149. Báo cáo danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết từ 16/8 đến 15/9/2018
150. Báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác kiểm sát thủ tục hành chính Quý III năm 2018