,

Cải cách hành chính

166. Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 10 năm 2015
167. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 9 năm 2015
168. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 8 năm 2015
169. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 7 năm 2015
170. Báo cáo sơ kết thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015
171. Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm năm 2015
172. Biểu tổng hợp tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 05 năm 2015
173. Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2015
174. Biểu tổng hợp tình hình và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 4/2015
175. Biểu tổng hợp tình hình và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 3/2015
176. Biểu tổng hợp tình hình và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 2/2015
177. Biểu tổng hợp tình hình và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 1/2015
178. Quyết định 1040/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa 19 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp, Lao đồng- Thượng bình và XH, Nội vụ, Nông nghiệp PTNT
179. Báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
180. Danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn