,

Cải cách hành chính

166. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/7/2017 đến 15/8/2017)
167. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/6/2017 đến 15/7/2017)
168. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/5/2017 đến 15/6/2017)
169. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ tháng 4 (Tính từ 16/3/2017 đến 15/04/2017)
170. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ(Tính từ 16/2/2017 đến 15/03/2017)
171. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ(Tính từ 16/1/2017 đến 15/02/2017)
172. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ(Tính từ 16/12/2016 đến 15/01/2017)  
173. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ ( từ 16/10 đến 15/11/2016)
174. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ ( từ 16/9 đến 15/10/2016)
175. Công khai tiến độ giải quyết thủ tục hành chính tháng 9/2016
176. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Từ 16/7 đến 15/8/2016)
177. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Từ 16/6 đến 15/7/2016)
178. Danh sách các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết từ ngày 16/5 đến 15/6
179. Biểu tổng hợp tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 5 năm 2016
180. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 4 năm 2016