,

Trung tâm Điều tra Quy hoạch thiết kế Nông lâm nghiệp

Trung tâm Điều tra Quy hoạch thiết kế Nông lâm nghiệp

Địa chỉ: Tổ 28, Phường Tân Quang, TP.Tuyên Quang

ĐT:  (0207) 3.818.025   Email: ttdieutraquyhoach@tuyenquang.gov.vn

- Lãnh đạo Trung tâm

  Đ/c: Lê Anh Công

  Chức vụ: Giám đốc

  Điện thoại : 3.818.026

  DĐ:  0949.040.470

  Email: leanhcongttdt@gmail.com

- Các phòng chuyên môn

+ Phòng Hành chính TH : (0207) 3.818.025

+ Phòng Kế hoạch - KT: (0207) 3818.013

  Đ/c: Phạm Thu Hường

  Chức vụ: Phó Giám đốc

  DĐ:  0375.040.405

  Email: huongviettq@mail.tuyenquang.gov.vn

 

1. Giới thiệu chung

Trung tâm Điều tra, quy hoạch - Thiết kế nông lâm nghiệp (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính; có chức năng thực hiện công tác điều tra, lập quy hoạch và thiết kế về nông lâm nghiệp, hạ tầng nông thôn.

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

+ Tổ chức điều tra, đánh giá tài nguyên nông lâm nghiệp (rừng, đất, nước, khí hậu...), theo dõi diễn biến rừng và tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh, lập bản đồ chuyên ngành nông lâm nghiệp phục vụ việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý tài nguyên nông lâm nghiệp của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

+ Đo đạc, lập quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai nông lâm nghiệp; quy hoạch và dự án đầu tư, phát triển nông lâm nghiệp, nông thôn; quy hoạch các vùng sản xuất hàng hoá nông lâm nghiệp tập trung, các dự án định canh, định cư, phát triển các vùng kinh tế mới, quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

+ Thiết kế trồng rừng, khai thác rừng, trồng cây ăn quả, trồng cây phân tán; thiết kế vườn ươm, các công trình bảo vệ rừng, xây dựng các trang trại, khuôn viên, lục hoá đô thị, cơ quan, hạ tầng nông thôn.

+ Tham gia nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông lâm nghiệp và nông thôn miền núi; thực hiện các dự án nông lâm nghiệp được giao.

+ Dịch vụ giống cây nông lâm nghiệp: Sản xuất và cung ứng giống cây nông lâm nghiệp phục vụ trồng rừng, trồng cây phân tán, cây lục hoá đô thị và cơ quan.

+ Thực hiện các hoạt động tư vấn: Thiết kế, thẩm định thiết kế - dự toán, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, giám sát thi công các công trình thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp.

+ Quản lý đội ngũ viên chức và người lao động, tài sản, tài chính và các trang thiết bị của Trung tâm theo đúng quy định của nhà nước.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao và theo quy định của pháp luật.