,

Gia cầm

Hướng dẫn biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm

Để chủ động trong công tác phòng, chống bệnh cúm gia cầm, ngăn chặn nguy cơ xảy ra dịch bệnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra trên địa bàn tỉnh, trong Chuyên mục Khuyến nông hôm nay Trung tâm Khuyến nông hướng dẫn một số biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm như sau:

Hướng dẫn Kỹ thuật nuôi chim bồ câu

Để giúp bà con nông dân nuôi chim bồ câu đúng kỹ thuật đạt hiệu quả kinh tế cao… Trong Chuyên mục Khuyến nông hôm nay, Trung tâm Khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật nuôi chim bồ câu như sau: