1. Báo cáo số 51/BC-SNN ngày 11/3/2022 về việc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022    
2. Báo cáo số 38/BC-SNN ngày 18/2/2022 về tình hình thực hiện các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 11/NQ-CP năm 2022 và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 tháng năm 2022  
3. Bản tin sản xuất, thị trường trong nước và tiêu thụ nông sản tháng 9/2021
4. V/v Bản tin sản xuất, thị trường và tiêu thụ nông sản Quý II và kế hoạch Quý III/2021
5. Thông tin thị trường nông sản định kỳ, tháng 6/2021
6. Thông tin thị trường nông sản định kỳ, tháng 5/2021
7. Thông tin thị trường nông sản trong nước định kỳ, tháng 4/2021
8. Thông tin thị trường trong nước định kỳ, tháng 3/2021
9. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018 - 2020    
10. Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2021  
11. Thông tin thị trường nông sản tháng 11/2020
12. Thông tin thị trường nông sản định kỳ, số tháng 10/2020
13. Thông tin thị trường nông sản tháng 8/2020
14. Thông tin thị trường nông sản định kỳ, số tháng 7/2020
15. BÁO CÁO Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (Từ ngày 20/7/2020 đến 31/7/2020