,

Công bố thông tin

1. Thông báo công khai các đơn vị thu nộp quỹ Phòng Chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2023
2. Thông báo Tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2024
3. Quyết định số 775/QĐ-SNN ngày 31/12/2023 về việc công khai giao bổ sung dự toán kinh phí tuyển dụng viên chức năm 2023  
4. Quyết định số 773/QĐ-SNN ngày 31/12/2023 về việc công khai giao bổ sung dự toán kinh phí sửa chữa các Trạm bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang   
5. Quyết định số 768/QĐ-SNN ngày 30/12/2023 về việc công bố công khai dự toán kinh phí vốn sự nghiệp để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
6. Quyết định số 765/QĐ-SNN ngày 30/12/2023 về việc công bố công khai giao dự toán vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang năm 2024  
7. Quyết định số 759/QĐ-SNN ngày 30/12/2023 về việc công khai giao bổ sung dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023
8. Quyết định về việc khen thưởng đảng viên năm 2023
9. Các cơ sở đăng ký thông tin kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh lũy kế đến 31/12/2023
10. Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh (Lũy kế đến 31/12/2023)
11. Quyết định số 743 /QĐ-SNN ngày 25/12/2023 Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các phòng chuyên môn và tương đương, các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023
12. Quyết định số 432/QĐ-SNN ngày 26/06/2023 về việc công bố công khai giao dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cây giống lâm nghiệp để trồng rừng, làm giàu rừng tự nhiên sản xuất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
13. Quyết định số 704/QĐ-SNN ngày 27/11/2023 về việc công bố công khai thu hồi về ngân sách tỉnh dự toán năm 2023 của một số đơn vị dự toán thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do không còn nhiệm vụ chi  
14. Quyết định số 403/QĐ-SNN ngày 02/06/2023 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
15. Quyết định số 421/QĐ-SNN ngày 13/6/2023 Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT