1. Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Từ ngày 10/8/2018 đến ngày 30/9/2022)
2. Danh sách các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh (Luỹ kế đến ngày 30/9/2022)
3. Quyết định về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2021 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
4. Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
5. Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
6. Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2021
7. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý II năm 2022
8. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022
9. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý I năm 2022
10. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý III năm 2021
11. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021
12. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý IV năm 2021
13. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021
14. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021
15. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý II năm 2021