,

Công bố thông tin

1. Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2023  
2. Quyết định phê duyệt danh mục định hướng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025   
3. Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023  
4. Quyết định số 528/QĐ-SNN ngày 22/8/2023 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
5. Quyết định số 531/QĐ-SNN ngày 22/8/2023 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
6. Quyết định số 530/QĐ-SNN ngày 23/8/2023 về việc công bố công khai giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (đợt 3)  
7. Quyết định 517/QĐ-SNN ngày 21/8/2023 về việc công khai giao bổ sung kinh phí tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang năm 2023 (đợt 1)  
8. Quyết định số 526/QĐ-SNN ngày phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023.  
9. Thông báo số 05/TB-HĐTDVC ngày 10/8/2023 về danh mục tài liệu ôn tập thi phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023
10. Thông báo số 60/TB-TTDVĐGTS ngày 08/8/2023 về việc đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá tài sản của Chi cục trồng trọt và BVTV do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức ngày 24/8/2023  
11. Thông báo số 95/TB-TTBVTV ngày 02/8/2023 về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
12. Thông báo số 211/TB-CNTYTS ngày 08/08/2023 về việc thông báo kết quả lựa chọn tổ chức làm dịch vụ đấu giá tài sản
13. Thông báo Về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản theo chuỗi giá trị (quy mô liên huyện) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
14. QUYẾT ĐỊNH 470/QĐ-SNN ngày 25/7/2023 Về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán kinh phí sửa chữa nhà làm việc và mua sắm tài sản thiết bị của Chốt bảo vệ rừng Bản Chủ -Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang trực thuộc Chi cục Kiểm lâm  
15. Thông báo số 94/TB-TTBVTV ngày 26/7/2023 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bán đấu giá tài sản nhà nước thanh lý