,

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

16. Danh sách các cơ sở đã đượccấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh tuyên quang (Từ ngày 10/8/2018 đến ngày 30/12/2021)
17. Danh sách các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh (Luỹ kế đến ngày 30/9/2021)
18. Danh sách các cơ sở đã đượccấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh tuyên quang (Từ ngày 10/8/2018 đến ngày 30/9/2021)
19. Quyết định công nhận cây đầu dòng (GCN công nhận cây lê đầu dòng cho 09 cây lê tại xã Hồng Thái, huyện Na Hang đạt tiêu chuẩn cây đầu dòng)
20. Danh sách các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh (Lũy kế đến ngày 30/6/22021)
21. Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Lũy kế đến 30/6/2021)
22. Các cơ sở kinh doanh giống Phân bón địa bàn tỉnh Tuyên Quang (số liệu đến 31/3/2021)
23. Danh sách các cơ sở kinh doanh giống cây trồng (các loại cây trồng) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang quý I/2021
24. Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh tuyên quang (Từ ngày 10/8/2018 đến ngày 31/12/2020)
25. Thông báo Danh sách các Giấy chứng nhận cây đầu dòng hết hiệu lực
26. Danh sách “ các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh tuyên quang” (Tính đến ngày 31/12/2020)
27. Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh tuyên quang (Từ ngày 26/8/2020 đến ngày hết quý III năm 2020)
28. Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (từ ngày 10/8/2018 đến 25/8/2020)