,

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

16. Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Từ ngày 10/8/2018 đến ngày 30/6/2022)
17. Danh sách các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh (Luỹ kế đến ngày 30/6/2022)
18. Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Từ ngày 10/8/2018 đến ngày 31/3/2022)
19. Danh sách các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh (Luỹ kế đến ngày 31/3/2022)
20. Thông báo số 64/TC-TTBVTV ngày 24/3/2022 về việc mở lớp “Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật” và “Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón” năm 2022
21. Danh sách các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh (Luỹ kế đến ngày 30/12/2021)
22. Danh sách các cơ sở đã đượccấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh tuyên quang (Từ ngày 10/8/2018 đến ngày 30/12/2021)
23. Danh sách các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh (Luỹ kế đến ngày 30/9/2021)
24. Danh sách các cơ sở đã đượccấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh tuyên quang (Từ ngày 10/8/2018 đến ngày 30/9/2021)
25. Quyết định công nhận cây đầu dòng (GCN công nhận cây lê đầu dòng cho 09 cây lê tại xã Hồng Thái, huyện Na Hang đạt tiêu chuẩn cây đầu dòng)
26. Danh sách các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh (Lũy kế đến ngày 30/6/22021)
27. Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Lũy kế đến 30/6/2021)
28. Các cơ sở kinh doanh giống Phân bón địa bàn tỉnh Tuyên Quang (số liệu đến 31/3/2021)
29. Danh sách các cơ sở kinh doanh giống cây trồng (các loại cây trồng) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang quý I/2021
30. Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh tuyên quang (Từ ngày 10/8/2018 đến ngày 31/12/2020)