,

Thi đua khen thưởng

1. Quyết định về việc khen thưởng đảng viên năm 2023
2. Quyết định số 743 /QĐ-SNN ngày 25/12/2023 Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các phòng chuyên môn và tương đương, các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023
3. Kết quả xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2022   
4. Thông báo số 16/TB-SNN ngày 21/02/2022 về kết quả xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021  
5. Quyết định số 719/QĐ-SNN ngày 13/12/2021 Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2021  
6. Quyết định số 720/QĐ-SNN ngày 14/12/2021 về việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các phòng chuyên môn và tương đương, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021
7. Quyết định số 725/QĐ-SNN ngày 17/12/2021 về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động năm 2021  
8. Quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
9. Quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020
10. Quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020
11. Quyết định khen thưởng thành tích trong triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”
12. Quyết định khen thưởng thành tích Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2012-2020)
13. Quyết định khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019
14. Quyết định Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước (giai đoạn 2016 - 2020)
15. Quyết định Khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phối hợp phục vụ hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2016-2020)