,

Công bố thông tin

76. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý IV năm 2021
77. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021
78. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021
79. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý II năm 2021
80. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý I năm 2021
81. Thông báo Kết quả thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021    
82. Quyết định số 745/QĐ-SNN ngày 31/12/2021 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
83. Quyết định số 744/QĐ-SNN ngày 31/12/2021 v/v công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
84. Quyết định số 632/QĐ-SNN ngày 29/10/2021 v/v công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
85. Quyết định số 484/QĐ-SNN ngày 11/8/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 do không còn nhiệm vụ chi của các đơn vị dự toán thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
86. Quyết định số 483/QĐ-SNN ngày 11/8/2021 v/v cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước và kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại năm 2021 của các đơn vị dự toán thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
87. Quyết định số 482/QĐ-SNN ngày 11/8/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
88. Quyết định số 481/QĐ-SNN ngày 11/8/2021 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
89. Quyết định số 445/QĐ-SNN ngày 30/7/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
90. Quyết định số 420/QĐ-SNN ngày 19/7/2021 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT