,

Công bố thông tin

91. Quyết định số 276/QĐ-SNN ngày 17/4/2023 Về việc công khai giao dự toán kinh phí thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao năm 2023 (đợt 1) của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
92. Quyết định về việc công bố công khai giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (đợt 2) cho Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình  
93. Quyết định số 200/QĐ-SNN ngày 15/3/2023 Về việc công bố công khai dự toán năm 2023 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
94. Danh sách các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh (luỹ kế đến ngày 31/3/2023)
95. Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Từ ngày 10/8/2018 đến ngày 31/3/2023)
96. Thông báo công khai các đơn vị thu nộp quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022
97. Quyết định số 215/QĐ-SNN ngày 24/03/2023 về việc công bố công khai giao vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2022  
98. Quyết định về việc công bố công khai giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệpbền vững năm 2023trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cho cácđơn vị trực thuộcSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đợt 1)  
99. Quyết định số 205/QĐ-SNN ngày 17/3/2023 về việc công bố công khai dự toán kinh phí vốn sự nghiệp để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
100. Quyết định về việc công bố công khai giao dự toán kinh phí vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mớitỉnh Tuyên Quang năm 2023
101. Quyết định số 207/QĐ-SNN ngày 17/3/2023 về việc công bố công khai giao dự toán kinh phí vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang năm 2023  
102. Quyết định số 31/QĐ-SNN ngày 10/01/2023 về Công bố công khai dự toán năm 2023 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT  
103. Văn bản số 183/SNN-TL ngày 08/02/2023 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn. Đề nghị: “Có phương án hỗ trợ kinh phí làm giếng khoan cho 86 hộ dân thôn Quang Thắng (tại khu vực hạ lưu sông Lô) chịu ảnh hưởng của công trình Nhà máy thủy điện sông Lô 8B để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt trong mùa khô”  
104. Văn bản số 169/SNN-TL ngày 07/02/2023 Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Quang, huyện Lâm Bình. đề nghị: “Đầu tư kinh phí tu sửa công trình thủy lợi Mỏ Pài để phục vụ nước tưới tiêu cho cánh đồng các thôn Bản Pài, Noong Phường, Nà Tơớng. Cử tri phản ánh công trình thủy lợi Mỏ Pài đã được đầu tư xây dựng từ năm 2006, hiện nay đã xuống cấp không đủ nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất”.
105. Văn bản số 169/SNN-TL ngày 07/02/2023 Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Sinh Long, huyện Na Hang. đề nghị: “Xem xét sửa đổi Văn bản số 1735/SNN-TL ngày 07/9/2022 của sở Nông nghiệp và PTNT theo đúng tinh thần Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021- 2025.