,

Công bố thông tin

106. Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Từ ngày 10/8/2018 đến ngày 30/9/2022)
107. Danh sách các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh (Luỹ kế đến ngày 30/9/2022)
108. Quyết định về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2021 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
109. Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
110. Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
111. Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2021
112. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý II năm 2022
113. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022
114. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý I năm 2022
115. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý III năm 2021
116. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021
117. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý IV năm 2021
118. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021
119. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021
120. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý II năm 2021