,

Sâu, bệnh hại

Thông báo Tình hình sinh vật gây hại 07 ngày (Từ ngày 03 tháng 11 đến ngày 09 tháng 11 năm 2022)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

- Nhiệt độ: Trung bình 22-24oC; cao 30-32oC; thấp 20-22oC.

- Độ ẩm: 72-75%.

Nhận xét: Trong kỳ chủ yếu trời nắng. Đêm và sáng sớm có sương mù, trời lạnh.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Ngô Đông

8 lá-xoáy nõn-trỗ cờ

8.578,3

Cây khoai lang, rau củ vụ Đông

Cây con-phát triển thân lá

4.044,5

Cây cam

Quả xanh-quả chín

8.647,1

Cây bưởi

Chín thu hoạch

5.200,4

Cây nhãn

Lộc bánh tẻ

926,2

Cây chuối

Thời kỳ kinh doanh (ra hoa-quả xanh)

    2.173,42

Cây chè

Ra búp-hái tận thu-đốn

8.467,5

Cây mía

Tích đường

         2.308,4

Cây keo

Rừng trồng (1-5 tuổi)

147.888,5

Cây bạch đàn

Rừng trồng (1-5 tuổi)

        6.932,9

 

I. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Cây ngô Đông (8 lá-xoáy nõn-trỗ cờ)

- Sâu keo mùa thu gây hại rải rác, nơi cao 1-2 con/m2, sâu non.

- Sâu đục thân mật độ nơi cao 2-3 con/m2, sâu non.

- Rệp muội gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-3% số cây.

- Bệnh đốm lá gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 6-8% số lá.

- Bệnh khô vằn gây hại tỷ lệ hại phổ biến 3-4% số cây, nơi cao 6-8% số cây.

2. Cây rau, đậu Đông (cây con-phát triển thân lá)

- Bọ nhảy gây hại rải rác, mật độ nơi cao 4-5 con/m2, cục bộ 6-10 con/m2

- Sâu xanh ăn lá, sâu khoang, sâu tơ gây hại rải rác, mật độ nơi cao 2-3 con/m2.

- Rệp gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số cây.

- Bệnh đốm lá, sương mai gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá, cấp 1-3.

- Bệnh lở cổ rễ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 2-3% số cây.

3. Cây cam (quả xanh-quả chín)

- Nhóm nhện nhỏ (nhện đỏ, nhện trắng, nhện rám vàng) gây hại, tỷ lệ hại phổ biến 4-5%, nơi cao 8-10% số lá, quả. Diện tích nhiễm 9,5 ha tại huyện Hàm Yên.

- Bệnh loét gây hại rải rác, tỷ lệ hại phổ biến 3-5% số lá, quả. Nơi cao 8-10-15% số lá, quả. Diện tích nhiễm 30 ha tại huyện Hàm Yên.

- Bệnh sẹo gây hại rải rác, tỷ lệ hại phổ biến 2-4%; nơi cao 6-8% số lá, quả.

- Bệnh thán thư gây hại rải rác.

- Bệnh greening, bệnh xì mủ gây hại, nơi cao 2-4% số cây.

- Bệnh vàng lá thối rễ gây hại, nơi cao 2-6% số cây.

4. Cây bưởi (chín thu hoạch)

- Nhóm nhện nhỏ (nhện đỏ, nhện trắng, nhện rám vàng) gây hại, tỷ lệ hại phổ biến 2-4%; nơi cao 5-6% số lá, quả.

- Rệp gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá, quả.

- Bệnh ghẻ sẹo gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 3-7% số lá, quả.

- Bệnh greening gây hại, nơi cao 2-4% số cây.

- Bệnh vàng lá thối rễ gây hại, nơi cao 2-3% số cây.

- Bệnh thán thư, bệnh xì mủ gây hại rải rác.

5. Cây nhãn (lộc bánh tẻ)

- Bọ xít nâu gây hại rải rác, mật độ nơi cao 1 con/cành.

- Nhện lông nhung gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá.

- Bệnh chổi rồng gây hại rải rác.

6. Cây chè (hái tận thu-đốn)

- Rầy xanh gây, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi gây hại, tỷ lệ phổ biến 2-5% số búp, nơi cao cục bộ 8-10% số búp.

- Nhện đỏ gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 3-4%, cục bộ 6-8% số lá.

- Bệnh thối búp, đốm lá gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 2-4% số lá, số búp.

7. Cây mía (tích đường-chín)

- Rệp bông xơ, rệp sáp gây hại rải rác, nơi cao 3-5% số cây.

- Bọ hung hại rải rác, nơi cao 1,0 con/hố.

- Sâu đục thân gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 2-3% số cây, cục bộ 5-6% số cây.

- Bệnh thối đỏ bẹ lá gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá.

8. Cây chuối (ra hoa-quả xanh-thu hoạch)

- Sâu đục thân (bọ vòi voi) gây hại rải rác, mật độ nơi cao 3-5% số cây.

- Bệnh chùn ngọn gây hại rải rác, mật độ nơi cao 4-6% số cây.

- Bệnh đốm lá tiếp tục gây hại cục bộ, tỷ lệ hại phổ biến 2-4%, nơi cao 5-6% số lá.

- Bệnh héo rũ Panama gây hại cục bộ, tỷ lệ hại phổ biến 2-3%, nơi cao 5-6% số lá.

9. Cây keo (rừng trồng 1-5 tuổi)

- Bọ que, sâu nâu ăn lá tiếp tục gây hại mật độ phổ biến 2-4%, nơi cao 6-7% số lá.

- Bệnh chết héo tiếp tục gây hại cục bộ, tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số cây, cục bộ 6-8% số cây.

- Bệnh thán thư gây hại rải rác.

10. Cây bạch đàn (rừng trồng 1-5 tuổi)

- Sâu ăn lá tiếp tục gây hại rải rác.

- Bệnh đốm lá, khô ngọn tiếp tục gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 6-7% số lá, số cây

III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Cây ngô Đông (9 lá-xoáy nõn-trỗ cờ-phun râu)

- Sâu đục thân gây hại rải rác, mật độ nơi cao 3-4 con/m2, sâu non

- Sâu keo mùa thu gây hại rải rác, mật độ phổ biến 2-3 con/m2, nơi cao 4-6 con/m2.

- Rệp muội gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số cây.

- Bệnh đốm lá nhỏ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 6-7% số cây.

- Bệnh khô vằn, bệnh huyết dụ gây hại tỷ lệ hại phổ biến 3-4% số cây, nơi cao 8-10% số cây

2. Cây rau, đậu Đông (cây con-phát triển thân lá)

- Bọ nhảy gây hại rải rác, mật độ nơi cao 3-4 con/m2, cục bộ 8-10 con/m2

- Sâu xanh ăn lá, sâu khoang, sâu tơ gây hại rải rác, mật độ nơi cao 2-5 con/m2.

- Rệp gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 2-4% số cây.

- Bệnh thối nhũn, sương mai gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 2-5% số cây.

- Bệnh lở cổ rễ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-6% số cây.

3. Cây cam (quả xanh- quả chín thu hoạch)

- Nhóm nhện nhỏ (nhện đỏ, nhện trắng, nhện rám vàng) gây hại, tỷ lệ hại phổ biến 2-3%, nơi cao 8-10% số lá, quả.

- Bệnh thán thư, ghẻ sẹo bệnh loét gây hại rải, rác tỷ lệ hại phổ biến 2-4%, nơi cao 8-10% số lá, quả.

- Bệnh vàng lá thối rễ, greening, bệnh xì mủ gây hại nơi cao 5-7 % số cây.

 

4. Cây bưởi (chín thu hoạch)

- Nhóm nhện nhỏ (nhện đỏ, nhện trắng, nhện rám vàng) gây hại, tỷ lệ hại phổ biến 2-4%, nơi cao 6-8% số lá, quả.

- Bệnh ghẻ sẹo gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 6-10% số lá, quả.

- Bệnh loét gây hại rải rác, tỷ lệ hại phổ biến 3-5% số lá, quả. Nơi cao 8-10% số lá, quả.

- Bệnh greening, vàng lá thối rễ gây hại, nơi cao 4-7% số cây.

- Bệnh thán thư, bệnh xì mủ gây hại rải rác.

5. Cây nhãn (lộc bánh tẻ)

- Bọ xít nâu gây hại rải rác, mật độ nơi cao 1 con/cành.

- Nhện lông nhung gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 4-6% số lá.

- Bệnh chổi rồng gây hại rải rác.

6. Cây chè (ra búp-hái tận thu-đốn cành)

- Rầy xanh gây hại, tỷ lệ phổ biến 2-4% số búp, nơi cao cục bộ 8-10% số búp.

- Bọ cánh tơ gây hại, nơi cao 3-5% số búp, cục bộ 8-9% số búp.

- Bọ xít muỗi gây hại cục bộ, tỷ lệ hại nơi cao 6-8% số búp, cục bộ 10-12% số búp.

- Nhện đỏ gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 4-6%, cục bộ 8-10% số lá.

- Bệnh thối búp, đốm lá gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 2-4% số lá, số búp.

7. Cây mía (tích đường)

- Rệp bông xơ gây hại rải rác, nơi cao 3-5% số cây.

- Bọ hung hại rải rác, nơi cao 1 con/hố.

- Sâu đục thân, bọ trĩ gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 2-3% số cây, cục bộ 5-6% số cây, số lá.

- Bệnh thối đỏ bẹ lá gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số lá.

8. Cây chuối (ra hoa-quả xanh-thu hoạch)

- Sâu đục thân (bọ vòi voi) gây hại rải rác, mật độ nơi cao 3-4% số cây.

- Bệnh chùn ngọn gây hại rải rác, mật độ nơi cao 3-5% số cây.

- Bệnh đốm lá tiếp tục gây hại cục bộ, tỷ lệ hại phổ biến 2-3%, nơi cao 5-6% số lá.

- Bệnh héo rũ Panama gây hại cục bộ, tỷ lệ hại phổ biến 2-3%, nơi cao 4-5% số lá.

9. Cây keo (rừng trồng 1-5 tuổi)

- Bọ que, sâu nâu ăn lá tiếp tục gây hại mật độ phổ biến 2-3%, nơi cao 6-7% số lá.

- Bệnh chết héo tiếp tục gây hại cục bộ, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số cây, cục bộ 6-7% số cây.

- Bệnh thán thư gây hại rải rác.

10. Cây bạch đàn (rừng trồng 1-5 tuổi)

- Sâu ăn lá tiếp tục gây hại rải rác.

- Bệnh đốm lá, khô ngọn tiếp tục gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 6-8% số lá, số cây.

IV. ĐỀ NGHỊ

Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố chỉ đạo cán bộ phụ trách địa bàn:

- Tăng cường bám sát địa bàn, chủ động phối hợp với cán bộ chuyên môn của các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện các đối tượng sâu, bệnh hại trên các loại cây trồng. Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh hại kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt cần lưu ý:

+ Sâu keo mùa thu, sâu đục thân, rệp, bệnh đốm lá, khô vằn trên ngô Đông.

+ Bọ nhảy, sâu xanh ăn lá, sâu tơ, bệnh đốm lá, sương mai, bệnh lở cổ rễ trên cây rau, đậu Đông.

+ Nhóm nhện nhỏ, bệnh loét, ghẻ sẹo, bệnh xì mủ, greening, vàng lá thối rễ trên cây cam, bưởi.

+ Sâu đục thân, bệnh đốm lá, héo rũ Panama trên cây chuối.

+ Rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi, bệnh đốm lá trên cây chè.

+ Bọ hung, sâu đục thân trên cây mía.

+ Bọ que, bệnh chết héo trên cây keo.

+ Bệnh đốm lá, khô ngọn trên cây bạch đàn.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tuyên Quang trân trọng thông báo./.

DIỆN TÍCH, MẬT ĐỘ, TỶ LỆ VÀ PHÂN BỐ MỘT SỐ SINH VẬT GÂY HẠI CHÍNH

Trong tuần 45 năm 2022

Cây trồng

Tên SVGH

GĐST

Mật độ/Tỷ lệ

Diện tích nhiễm (ha)

Mất trắng

So kỳ

trước

So

CKNT

DT

P. trừ

Phân bố

 

 

 

Phổ biến

Cao

Nhẹ

TB

Nặng

Tổng

 

(+/-)

(+/-)

 

 

 

Nhóm cây: Cây ăn quả

Cây có múi

Bệnh loét

Quả phát triển

 5

 15

26

4

0

30

0

6.0

-3.0

30

Hàm Yên

Nhện nhỏ

Quả phát triển

 5

 20

6

3.5

0

9.5

0

2.0

9.5

9.5

Hàm Yên

Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Tin cùng chuyên mục