,

Sâu, bệnh hại

Thông báo Tình hình sinh vật gây hại 07 ngày (Từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 10 năm 2022)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

- Nhiệt độ: Trung bình 25-26oC; cao 30-32oC; thấp 20-23oC.

- Độ ẩm: 75-80%.

Nhận xét: Trong kỳ đêm và sáng có sương mù, sáng trời se lạnh, trưa chiều hửng nẳng.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Lúa mùa

 

24.753,6

- Trà sớm

Thu hoạch

      1.115

- Trà chính vụ

Thu hoạch

 20.722

- Trà muộn

Chín sáp-thu hoạch

2.916,4

Cây ngô

 

11.671,8

- Ngô Hè thu

Chín sữa-chín sáp-thu hoạch

4.533,8

- Ngô Đông

Mới gieo-mọc mầm; 2-5 lá

7.138

Cây lạc

Chắc củ-thu hoạch

1.155,9

Cây khoai lang, rau củ vụ Đông

Cây con-phát triển thân lá

1.832,5

Cây cam

Quả xanh-quả chín

8.647,1

Cây bưởi

Chín thu hoạch

5.200,4

Cây nhãn

Lộc bánh tẻ

926,2

Cây chuối

Thời kỳ kinh doanh (ra hoa-quả xanh)

    2.173,42

Cây chè

Ra búp-thu hái

8.467,5

Cây mía

Vươn lóng

         2.308,4

Cây keo

Rừng trồng (1-5 tuổi)

147.888,5

Cây bạch đàn

Rừng trồng (1-5 tuổi)

        6.932,9

 

 

 

I. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Trên cây lúa: Trà muộn (chín sáp-thu hoạch)

- Rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại, mật độ nơi cao 700-800 con/m2, chủ yếu rầy trưởng thành.

- Bọ xít dài gây hại rải rác, nơi cao 2-3 con/m2.

 - Sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 gây hại, mật độ nơi cao 1-3 con/m2. Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 tiếp tục vũ hóa, mật độ nơi cao 2-3 con/m2

- Sâu cắn gié gây hại rải rác, mật độ nơi cao 1 con/m2 (trưởng thành)

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn tiếp tục gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 10-15% số lá.

- Bệnh khô vằn gây hại rải rác, nơi cao 10-15% số dảnh, cục bộ 20-25% số dảnh.

- Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại rải rác, nơi cao 1-2 % số bông.

- Chuột gây hại tỷ lệ hại nơi cao 3-4%, cục bộ 5-6% số dảnh.

2. Cây ngô

2.1. Cây ngô Hè Thu  (chín sữa-chín sáp-thu hoạch)

- Sâu đục bắp, sâu keo mùa thu, châu chấu gây hại rải rác, nơi cao 1-2 con/m2.

- Rệp bông cờ gây hại, nơi cao 1-3% số bông cờ.

- Bệnh khô vằn gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 2-3%, cục bộ 6-8% số lá, số cây.

2.2. Cây ngô Đông (mới gieo-mọc mầm; 2-5 lá)

- Sâu xám, châu chấu gây hại rải rác, nơi cao 2-4 con/m2.

- Sâu keo mùa thu gây hại rải rác, nơi cao 2-3 con/m2.

- Bệnh đốm lá gây hại rải rác, nơi cao 3-5% số lá.

3. Cây lạc (chắc củ-thu hoạch)

- Sâu cuốn lá gây hại rải rác, nơi cao 2-3 con/m2.

- Rầy xanh lá mạ gây hại rải rác, nơi cao 8-10 con/m2.

- Bệnh đốm lá, gỉ sắt gây hại tỷ lệ hại nơi cao 2-5% số lá, số cây.

4. Cây rau, đậu Đông (cây con-phát triển thân lá)

- Bọ nhảy gây hại rải rác, mật độ nơi cao 5-6 con/m2, cục bộ 7-8 con/m2

- Sâu xanh ăn lá, sâu khoang, sâu tơ gây hại rải rác, mật độ nơi cao 3-5 con/m2.

- Rệp gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số cây

- Bệnh lở cổ rễ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 4-5% số cây.

5. Cây cam (quả xanh-quả chín)

- Nhóm nhện nhỏ (nhện đỏ, nhện trắng, nhện rám vàng) gây hại, tỷ lệ hại phổ biến 4-8%, nơi cao 15-20% số lá, quả. Diện tích nhiễm 21,5 ha tại huyện Hàm Yên.

- Bệnh loét gây hại rải rác, tỷ lệ hại phổ biến 3-5% số lá, quả. Nơi cao 8-10% số lá, quả. Diện tích nhiễm 16,5 ha tại huyện Hàm Yên.

- Bệnh sẹo gây hại rải rác, tỷ lệ hại phổ biến 2-4%; nơi cao 6-7% số lá, quả.

- Bệnh thán thư gây hại rải rác.

- Bệnh greening, vàng lá thối rễ, bệnh xì mủ gây hại cục bộ có điểm 2-5% số cây.

6. Cây bưởi (chín thu hoạch)

- Nhóm nhện nhỏ (nhện đỏ, nhện trắng, nhện rám vàng) gây hại, tỷ lệ hại phổ biến 2-4%; nơi cao 5-6% số lá, quả.

- Rệp gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số lá, quả.

- Bệnh ghẻ sẹo gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá, quả.

- Bệnh greening, vàng lá thối rễ gây hại cục bộ có điểm 2-4% số cây.

- Bệnh thán thư, bệnh xì mủ gây hại rải rác.

7. Cây nhãn (lộc bánh tẻ)

- Bọ xít nâu gây hại rải rác, mật độ nơi cao 1-2 con/cành.

- Nhện lông nhung gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số lá.

- Bệnh chổi rồng gây hại rải rác.

8. Cây chè (ra búp-thu hái)

- Rầy xanh gây hại, tỷ lệ phổ biến 2-4% số búp, nơi cao cục bộ 6-10% số búp.

- Bọ cánh tơ gây hại, nơi cao 3-5% số búp, cục bộ 6-8% số búp.

- Bọ xít muỗi gây hại cục bộ, tỷ lệ hại nơi cao 6-7% số búp, cục bộ 8-10% số búp.

- Nhện đỏ gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 3-4%, cục bộ 6-7% số lá.

- Bệnh thối búp, đốm lá gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 2-5% số lá, số búp.

9. Cây mía (vươn lóng)

- Rệp bông xơ gây hại rải rác, nơi cao 3-4% số cây.

- Bọ hung hại rải rác, nơi cao 1-2 con/hố.

- Sâu đục thân, bọ trĩ gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 2-3% số cây, cục bộ 5-6% số cây, số lá

- Bệnh thối đỏ bẹ lá gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá.

10. Cây chuối (ra hoa-quả xanh-thu hoạch)

- Sâu đục thân (bọ vòi voi) gây hại rải rác, mật độ nơi cao 3-6% số cây.

- Bệnh chùn ngọn gây hại rải rác, mật độ nơi cao 4-5% số cây.

- Bệnh đốm lá tiếp tục gây hại cục bộ, tỷ lệ hại phổ biến 2-4%, nơi cao 5-6% số lá.

- Bệnh héo rũ Panama gây hại cục bộ, tỷ lệ hại phổ biến 2-3%, nơi cao 5-6% số lá.

- Rệp gây hại rải rác.

11. Cây keo (rừng trồng 1-5 tuổi)

- Bọ que tiếp tục gây hại mật độ phổ biến 2-3%, nơi cao 6-7% số lá.

- Bệnh chết héo tiếp tục gây hại cục bộ, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số cây, cục bộ 6-8% số cây.

12. Cây bạch đàn (rừng trồng 1-5 tuổi)

- Sâu ăn lá tiếp tục gây hại rải rác.

- Bệnh đốm lá, khô ngọn tiếp tục gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 6-8% số lá, số cây

III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Cây lúa (thu hoạch xong)

2. Cây ngô

2.1. Cây ngô Hè Thu  (chín sáp-thu hoạch)

- Sâu đục bắp, châu chấu gây hại rải rác, nơi cao 2-4 con/m2.

- Rệp bông cờ gây hại, nơi cao 2-4% số bông cờ.

- Bệnh khô vằn gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 2-4%, cục bộ 8-10% số lá, số cây.

2.2. Cây ngô Đông (3-6 lá)

- Sâu xám, châu chấu gây hại rải rác, nơi cao 2-3 con/m2.

- Bệnh đốm lá gây hại rải rác, nơi cao 3-5% số lá.

- Sâu keo mùa thu gây hại rải rác, nơi cao 4-6 con/m2.

3. Cây rau, đậu Đông (cây con-phát triển thân lá)

- Bọ nhảy gây hại rải rác, mật độ nơi cao 3-5 con/m2, cục bộ 8-10 con/m2

- Sâu xanh ăn lá, sâu khoang, sâu tơ gây hại rải rác, mật độ nơi cao 2-3 con/m2.

- Rệp gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 2-5% số cây

- Bệnh lở cổ rễ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số cây.

4. Cây cam (quả xanh- quả chín thu hoạch)

- Nhóm nhện nhỏ (nhện đỏ, nhện trắng, nhện rám vàng) gây hại tăng, tỷ lệ hại phổ biến 5-6%, nơi cao 12-15% số lá, quả.

- Bệnh thán thư, bệnh loét gây hại rải, rác tỷ lệ hại phổ biến 2-5%, nơi cao 6-7% số lá, quả.

- Bệnh ghẻ sẹo gây hại rải rác, tỷ lệ hại phổ biến 5-6%, nơi cao 8-9% số lá, quả.

- Bệnh vàng lá thối rễ, greening, bệnh xì mủ gây hại cục bộ có điểm 3-6% số cây.

5. Cây bưởi (chín thu hoạch)

- Nhóm nhện nhỏ (nhện đỏ, nhện trắng, nhện rám vàng) gây hại tăng, tỷ lệ hại phổ biến 2-4%; nơi cao 6-7% số lá, quả.

- Bệnh ghẻ sẹo gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số lá, quả.

- Bệnh loét gây hại rải rác, tỷ lệ hại phổ biến 3-5% số lá, quả. Nơi cao 8-10% số lá, quả.

- Bệnh greening, vàng lá thối rễ gây hại cục bộ có điểm 2-4% số cây.

- Bệnh thán thư, bệnh xì mủ gây hại rải rác.

6. Cây nhãn (lộc bánh tẻ)

- Bọ xít nâu gây hại rải rác, mật độ nơi cao 1-3 con/cành.

- Nhện lông nhung gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 4-6% số lá.

- Bệnh chổi rồng gây hại rải rác.

7. Cây chè (ra búp-thu hái)

- Rầy xanh gây hại, tỷ lệ phổ biến 2-5% số búp, nơi cao cục bộ 10-11% số búp.

- Bọ cánh tơ gây hại, nơi cao 3-5% số búp, cục bộ 8-9% số búp.

- Bọ xít muỗi gây hại cục bộ, tỷ lệ hại nơi cao 6-7% số búp, cục bộ 8-9% số búp.

- Nhện đỏ gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 4-5%, cục bộ 6-8% số lá.

- Bệnh thối búp, đốm lá gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 2-3% số lá, số búp.

8. Cây mía (vươn lóng)

- Rệp bông xơ gây hại rải rác, nơi cao 3-4% số cây.

- Bọ hung hại rải rác, nơi cao 1-2 con/hố.

- Sâu đục thân, bọ trĩ gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 2-3% số cây, cục bộ 5-6% số cây, số lá.

- Bệnh thối đỏ bẹ lá gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số lá.

9. Cây chuối (ra hoa-quả xanh-thu hoạch)

- Sâu đục thân (bọ vòi voi) gây hại rải rác, mật độ nơi cao 3-4% số cây.

- Bệnh chùn ngọn gây hại rải rác, mật độ nơi cao 3-5% số cây.

- Bệnh đốm lá tiếp tục gây hại cục bộ, tỷ lệ hại phổ biến 2-3%, nơi cao 4-6% số lá.

- Bệnh héo rũ Panama gây hại cục bộ, tỷ lệ hại phổ biến 2-3%, nơi cao 4-6% số lá.

- Rệp gây hại rải rác.

10. Cây keo (rừng trồng 1-5 tuổi)

- Bọ que tiếp tục gây hại mật độ phổ biến 2-3%, nơi cao 6-10% số lá.

- Bệnh chết héo tiếp tục gây hại cục bộ, tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số cây, cục bộ 6-7% số cây.

11. Cây bạch đàn (rừng trồng 1-5 tuổi)

- Sâu ăn lá tiếp tục gây hại rải rác.

- Bệnh đốm lá, khô ngọn tiếp tục gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 6-7% số lá, số cây

IV. ĐỀ NGHỊ

Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố chỉ đạo cán bộ phụ trách địa bàn:

- Tăng cường bám sát địa bàn, chủ động phối hợp với cán bộ chuyên môn của các xã, phường, thị trấn khẩn trương thu hoạch lúa mùa muộn, làm đất, gieo trồng cây vụ đông theo đúng khung thời vụ. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện các đối tượng sâu, bệnh hại trên các loại cây trồng để tổ chức phòng, chống kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt cần lưu ý:

+ Sâu xám, sâu keo mùa thu trên cây ngô Đông.

+  Bọ nhảy, sâu xanh ăn lá, sâu tơ, bệnh lở cổ rễ trên cây rau Đông

+ Nhóm nhện nhỏ, bệnh loét, ghẻ sẹo, bệnh xì mủ, greening, vàng lá thối rễ trên cây cam, bưởi.

+ Sâu đục thân, bệnh đốm lá, héo rũ Panama trên cây chuối.

+ Rầy xanh, bọ cánh tơ, nhện đỏ, bệnh đốm lá trên cây chè.

+ Bọ hung, sâu đục thân trên cây mía.

+ Bọ que, bệnh chết héo trên cây keo.

+ Bệnh đốm lá, khô ngọn trên cây bạch đàn.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tuyên Quang trân trọng thông báo./

DIỆN TÍCH, MẬT ĐỘ, TỶ LỆ VÀ PHÂN BỐ MỘT SỐ SINH VẬT GÂY HẠI CHÍNH

Trong tuần 42 năm 2022

Cây trồng

Tên SVGH

GĐST

Mật độ/Tỷ lệ

Diện tích nhiễm (ha)

Mất trắng

So kỳ

trước

So

CKNT

DT

P. trừ

Phân bố

 

 

 

Phổ biến

Cao

Nhẹ

TB

Nặng

Tổng

 

(+/-)

(+/-)

 

 

 

Nhóm cây: Cây ăn quả

Cây có múi

Nhện nhỏ

Quả phát triển

 5

 20

14

7.5

0

21.5

0

-6.0

 

21.5

Hàm Yên

Bệnh loét

Quả phát triển

 5

 10

16.5

0

0

16.5

0

5.5

 

16.5

Hàm Yên

Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Tin cùng chuyên mục