,

Sâu, bệnh hại

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày (Từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 6 năm 2022)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

- Nhiệt độ: Trung bình 27-30oC; cao 33-38oC; thấp 23-25oC.

- Độ ẩm: 70-75%.

Nhận xét: Các ngày trong tuần trời nắng nóng, không mưa.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Mạ mùa

Mới gieo-2-3 lá-xúc cấy

346

Lúa mới cấy

Mới cấy-hồi xanh

148,7

- Ngô xuân

Chín sáp-thu hoạch

            8.026,1

- Cây lạc  

Chắc củ-thu hoạch

        3.360

- Cây cam

Quả nhỏ

8.647,1

- Cây bưởi

Quả nhỏ

5.200,4

- Cây nhãn

Quả nhỏ

926,2

- Cây vải                        

Quả chín-thu hoạch

348,6

- Cây chuối

Thời kỳ kinh doanh (ra hoa-quả xanh)

    2.173,42

- Cây chè

Ra búp-thu hái

8.467,5

- Cây mía

Phát triển lóng

         2.308,4

- Cây keo

Rừng trồng (1-5 tuổi)

147.888,5

- Cây bạch đàn

Rừng trồng (1-5 tuổi)

        6.932,9

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Cây lúa

1.1. Mạ (mới gieo-2-3 lá-xúc cấy)

- Tập đoàn rầy, ruồi gây hại rải rác, mật độ nơi cao 5-7 con/m2;

- Châu chấu gây hại rải rác, nơi cao cục bộ 2-3 con/m2;

- Ốc bươu vàng, chuột gây hại rải rác.

- Bệnh nấm mốc, thối nhũn, khô vằn gây hại rải rác.

1.2. Lúa trà sớm (bén rễ-hồi xanh)

- Tập đoàn rầy gây hại rải rác, mật độ nơi cao 3-4 con/m2.

- Ốc bươu vàng gây hại tỷ lệ hại nơi cao 3-5 con/m2; cục bộ 10-15 con/m2. Diện tích nhiễm nhẹ 15 ha tại huyện Yên Sơn.

- Bệnh nghẹt rễ vàng lá sinh lý gây hại rải rác.

- Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân gây hại rải rác.

- Chuột gây hại rải rác.

2. Cây cam (quả nhỏ)

- Nhóm nhện nhỏ (nhện đỏ, nhện trắng, nhện rám vàng) gây hại tăng, tỷ lệ hại phổ biến 3-5%, nơi cao 15-20% số lá, quả. Diện tích nhiễm nhẹ 41,5 ha tại huyện Hàm Yên.

- Rệp sáp gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số cành, lá, quả.

- Bệnh loét gây hại rải rác tỷ lệ hại phổ biến 2-4%, nơi cao 6-8% số lá, quả.

- Bệnh ghẻ sẹo gây hại rải rác tỷ lệ hại phổ biến 2-4%, nơi cao 8-10% số lá, quả. Diện tích nhiễm nhẹ 15 ha tại huyện Hàm Yên.

- Bệnh thán thư gây hại rải rác.

- Bệnh vàng lá thối rễ, bệnh xì mủ gây hại cục bộ có điểm 2-4% số cây.

3. Cây bưởi (phát triển quả)

- Nhóm nhện nhỏ (nhện đỏ, nhện trắng, nhện rám vàng) gây hại tăng, tỷ lệ hại phổ biến 2-4%, nơi cao 5-8% số lá, quả.

- Bọ trĩ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số quả.

- Rệp gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá, quả.

- Bệnh loét, ghẻ sẹo gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 5-6% số lá, quả.

- Bệnh vàng lá thối rễ gây hại cục bộ có điểm 3-4% số cây.

- Bệnh thán thư, bệnh xì mủ gây hại rải rác.

4. Cây nhãn (quả nhỏ)

- Bọ xít nâu gây hại tăng, mật độ nơi cao 1-2 con/cành.

- Nhện lông nhung gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 4-6% số lá.

- Bệnh chổi rồng gây hại rải rác.

5. Cây chè (ra búp-thu hái)

- Rầy xanh tiếp tục gây hại, tỷ lệ phổ biến 2-4%, nơi cao cục bộ 10-15% số búp. Diện tích nhiễm 16,5 ha tại huyện Hàm Yên.,

- Bọ cánh tơ tiếp tục gây hại, nơi cao 3-5% số búp, cục bộ 13-15% số búp. Diện tích nhiễm 14 ha tại huyện Hàm Yên.

- Bọ xít muỗi tiếp tục gây hại cục bộ, tỷ lệ hại nơi cao 6-8% số búp, cục bộ 8-10% số búp.

- Nhện đỏ tiếp tục gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 6-7% số lá.    

- Bệnh thối búp, phồng lá gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số lá.

6. Cây mía (phát triển lóng)

- Bọ trĩ gây hại rải rác, nơi cao 2-4% số cây.

- Bọ hung hại rải rác, nơi cao 1-2 con/hố.

- Sâu đục thân gây hại, tỷ lệ hại phổ biến 1-2%, nơi cao 3-4% số cây.

- Bệnh than đen gây hại rải rác.

7. Cây chuối (ra hoa-quả xanh-thu hoạch)

- Sâu đục thân (bọ vòi voi) gây hại rải rác, mật độ nơi cao 3-4% số cây.

- Bệnh chùn ngọn gây hại rải rác, mật độ nơi cao 4-5% số cây.

- Bệnh đốm lá tiếp tục gây hại cục bộ, tỷ lệ hại phổ biến 2-3%, nơi cao 6-8% số lá.

- Bệnh héo rũ Panama gây hại cục bộ, tỷ lệ hại phổ biến 2-4%, nơi cao 6-8% số lá.

8. Cây keo (rừng trồng 1-5 tuổi)

- Sâu ăn lá, bệnh thán thư gây hại rải rác.

- Bệnh chết héo tiếp tục gây hại cục bộ, tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số cây, cục bộ 5-7% số cây.

9. Cây bạch đàn (rừng trồng 1-5 tuổi)

- Sâu ăn lá tiếp tục gây hại rải rác.

- Bệnh đốm lá, khô ngọn tiếp tục gây hại, tỷ lệ hại phổ biến 3-4%, nơi cao 6-8% số cây.

III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Cây lúa

1.1. Mạ mùa (mới gieo-3 lá-xúc cấy)

- Tập đoàn rầy, ruồi gây hại rải rác, mật độ nơi cao 3-5 con/m2.

- Ốc bươu vàng gây hại rải rác.

- Sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, sâu keo gây hại rải rác.

- Bệnh nấm mốc, thối nhũn, khô vằn gây hại rải rác.

- Chuột hại rải rác.

1.2. Lúa trà sớm (bén rễ-hồi xanh-đẻ nhánh)

- Tập đoàn rầy gây hại rải rác, mật độ nơi cao 8- 10con/m2.

- Ốc bươu vàng gây hại tỷ lệ hại nơi cao 3-4 con/m2; cục bộ 10-15con/m2.

- Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân gây hại rải rác.

- Bệnh nghẹt rễ vàng lá sinh lý gây hại rải rác.

2. Cây cam (quả nhỏ)

- Nhóm nhện nhỏ (nhện đỏ, nhện trắng, nhện rám vàng) gây hại tăng, tỷ lệ hại phổ biến 5-6%, nơi cao 15-20% số lá, quả.

- Rệp sáp gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 5-6% số cành, lá, quả.

- Bệnh thán thư, bệnh loét gây hại rải rác tỷ lệ hại phổ biến 2-3%, nơi cao 6-7% số lá, quả.

- Bệnh vàng lá thối rễ gây hại cục bộ có điểm 2-3% số cây.

- Bệnh thán thư, bệnh xì mủ gây hại rải rác.

- Bệnh ghẻ sẹo gây hại rải rác tỷ lệ hại phổ biến 2-3%, nơi cao 8-10% số lá, quả.

3. Cây bưởi (phát triển quả)

- Nhóm nhện nhỏ (nhện đỏ, nhện trắng, nhện rám vàng) gây hại tăng, tỷ lệ hại phổ biến 2-4%, nơi cao 8-10% số lá, quả.

- Rệp gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số lá, quả.

- Bệnh loét, ghẻ sẹo gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 6-8% số lá, quả.

- Bệnh vàng lá thối rễ gây hại cục bộ có điểm 4-6% số cây.

- Bệnh thán thư, bệnh xì mủ gây hại rải rác.

4. Cây nhãn (quả nhỏ)

- Bọ xít nâu gây hại tăng, mật độ nơi cao 1-2 con/cành.

- Nhện lông nhung gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số lá.

- Bệnh thán thư gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 2-3% số lá.

- Bệnh chổi rồng gây hại rải rác.

5. Cây chè (ra búp-thu hái)

- Rầy xanh tiếp tục gây hại, tỷ lệ phổ biến 2-3%, nơi cao cục bộ 17-20% số búp.

- Bọ cánh tơ tiếp tục gây hại, nơi cao 3-4% số búp, cục bộ 10-15% số búp.

- Bọ xít muỗi tiếp tục gây hại cục bộ, tỷ lệ hại nơi cao 6-8% số búp.

- Nhện đỏ gây hại tăng, tỷ lệ hại nơi cao 8-10% số lá. nơi cao cục bộ 17-18% số búp.          

- Bệnh thối búp, phồng lá gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá.

6. Cây mía (phát triển lóng)

- Bọ trĩ gây hại, tỷ lệ hại phổ biến 2-3%, nơi cao 5-6% số cây.

- Bọ hung hại rải rác, nơi cao 1-2 con/hố.

- Sâu đục thân gây hại, tỷ lệ hại phổ biến 2-4%, nơi cao 6-7% số cây.

- Bệnh than đen gây hại rải rác.

7. Cây chuối (ra hoa-quả xanh-thu hoạch)

- Sâu đục thân (bọ vòi voi) gây hại rải rác, mật độ nơi cao 4-5% số cây.

- Bệnh chùn ngọn gây hại rải rác, mật độ nơi cao 3-5% số cây.

- Bệnh đốm lá tiếp tục gây hại cục bộ, tỷ lệ hại phổ biến 2-4%, nơi cao 6-8% số lá.

- Bệnh héo rũ Panama gây hại cục bộ, tỷ lệ hại phổ biến 2-4%, nơi cao 6-7% số lá.

8. Cây keo (rừng trồng 1-5 tuổi)

- Sâu ăn lá, bệnh thán thư gây hại rải rác.

- Bệnh chết héo tiếp tục gây hại cục bộ, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số cây, cục bộ 6-7% số cây.

9. Cây bạch đàn (rừng trồng 1-5 tuổi)

- Sâu ăn lá tiếp tục gây hại rải rác.

- Bệnh đốm lá, khô ngọn tiếp tục gây hại, tỷ lệ hại phổ biến 3-4%, nơi cao 5-6% số cây.

IV. ĐỀ NGHỊ

Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố chỉ đạo cán bộ phụ trách địa bàn:

- Chỉ đạo nhân dân khẩn trương thu hoạch cây trồng vụ Xuân đặc biệt trên trà lúa xuân muộn với phương châm xanh nhà hơn già đồng để hạn chế tổn thất sau thu hoạch. Huy động các phương tiện máy móc tập trung làm đất ngay khi thu hoạch xong để chuẩn bị gieo trồng vụ Mùa trong khung thời vụ tốt nhất.

- Tăng cường bám sát địa bàn, phối hợp với các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện các đối tượng sâu, bệnh hại trên trên mạ, lúa mới cấy và các loại cây trồng, hướng dẫn nhân dân biện pháp phòng, chống kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt cần lưu ý:

+ Tập đoàn rầy, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, ốc bươu vàng, bệnh nấm mốc, thối nhũn, …gây hại trên mạ, lúa mới cấy.

+ Nhóm nhện nhỏ, rệp, bệnh loét, ghẻ sẹo, bệnh xì mủ, vàng lá thối rễ trên cây cam, bưởi.

+ Sâu đục thân, bệnh đốm lá, héo rũ Panama trên cây chuối.

+ Rầy xanh, bọ cánh tơ, nhện đỏ trên cây chè.

+ Bọ hung, sâu đục thân trên cây mía.

+ Bệnh chết héo trên cây keo.

+ Bệnh đốm lá, khô ngọn trên cây bạch đàn.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tuyên Quang trân trọng thông báo./.

DIỆN TÍCH, MẬT ĐỘ, TỶ LỆ VÀ PHÂN BỐ MỘT SỐ SINH VẬT GÂY HẠI CHÍNH

Trong tuần 25 năm 2022

Cây trồng

Tên SVGH

GĐST

Mật độ/Tỷ lệ

Diện tích nhiễm (ha)

Mất trắng

So kỳ

trước

So

CKNT

DT

P. trừ

Phân bố

 

 

 

Phổ biến

Cao

Nhẹ

TB

Nặng

Tổng

 

(+/-)

(+/-)

 

 

 

Nhóm cây: Cây ăn quả

Cây có múi

Nhện nhỏ

Quả phát triển

 5

 20

28

13.5

0

41.5

0

5.0

-3.0

41.5

Hàm Yên

Bệnh sẹo

Quả phát triển

 5

 10

15

0

0

15

0

6.5

-10.0

15

Hàm Yên

 

Nhóm cây: Cây CN lâu năm

Chè

Bọ cánh tơ  (bọ trĩ)

Búp non thu hái

 5

 15

11

5.5

0

16.5

0

-33.5

-24.0

16.5

Hàm Yên

Rầy xanh

Búp non thu hái

 5

 15

10

4

0

14

0

-28.5

-29.0

14

Hàm Yên

 

Nhóm cây: Lúa

Lúa

Ốc bươu vàng

Mới cấy

 2 -  3

 4 -  5

15

0

0

15

0

15.0

-13.0

15

Yên Sơn

 

Chi cục TT&BVTV

Tin cùng chuyên mục