Thông báo tình hình tình hình sinh vật gây hại 7 ngày từ ngày 09 đến ngày 15/12/2021

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

- Nhiệt độ: Trung bình 18-20oC; cao: 22-23oC; thấp 15-17oC.

- Độ ẩm: 75-80%.

Nhận xét: Các ngày trong kỳ trời nắng, đêm và sáng sớm có sương mù, trời âm u; trưa, chiều hửng nắng.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây ngô

 

 

- Ngô Đông

Trỗ cờ-phun râu-chín sữa

         8.667,4

- Cây rau, đậu vụ Đông

Cây con-phát triển thân lá

     3.662,7

- Cây cam

Quả xanh-quả chín thu hoạch

8.647,1

- Cây bưởi

Quả xanh- quả chín thu hoạch

5.200,4

- Cây nhãn

Lộc non

926,2

- Cây vải                        

Lộc bánh tẻ

348,6

- Cây chuối

Thời kỳ kinh doanh (ra hoa-quả xanh)

    2.173,42

- Cây chè

Đốn tỉa

8.467,5

- Cây mía

Tích đường

         2.308,4 ,3

- Cây keo

Rừng trồng

147.888,5

- Cây bạch đàn

Rừng trồng

        6.932,9

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

  1. Cây ngô Đông (trỗ cờ-phun râu-chín sữa)

- Sâu đục thân gây hại, nơi cao 1-3 con/m2, sâu non.

- Rệp muội gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số cây, số bông cờ; cục bộ 8-10% số cây, số bông cờ

- Bệnh đốm lá nhỏ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số cây.

- Bệnh khô vằn gây hại tỷ lệ hại phổ biến 3-5% số cây, nơi cao 6-8% số cây.

2. Cây rau, đậu Đông (cây con-phát triển thân lá)

- Bọ nhảy gây hại rải rác, mật độ nơi cao 3-5 con/m2. Cục bộ 7-8con/m2.

- Sâu xanh ăn lá gây hại rải rác, mật độ nơi cao 2-4 con/m2.

- Rệp gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số cây.

- Bệnh lở cổ rễ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 2-3% số cây.

- Bệnh héo xanh gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 2-3% số cây.

- Bệnh thối nhũn gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số cây.

- Bệnh sương mai gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 4-6% số cây.

3. Cây cam (quả xanh- chín)

- Nhóm nhện nhỏ (nhện đỏ, nhện trắng, nhện rám vàng) gây hại cục bộ, tỷ lệ hại phổ biến 1-2%, nơi cao 3-5% số lá, quả, cấp 2-3.

- Bệnh loét gây hại, tỷ lệ hại phổ biến 2-3%, cục bộ 4-6% số lá, quả, cấp 1-3.

- Ruồi đục quả, ngài mắt đỏ gây hại quả, tỷ lệ hại nơi cao 2-3% số quả.

- Rệp sáp gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 2-3% số cành, quả.

- Bệnh sẹo gây hại, tỷ lệ hại phổ biến 1-3%, nơi cao 4-6% số lá, quả, cấp 1-3.

- Bệnh vàng lá thối rễ, bệnh thán thư, bệnh loét lá gây hại rải rác.

4. Cây bưởi (quả xanh-quả chín thu hoạch)

- Nhóm nhện nhỏ (nhện đỏ, nhện trắng, nhện rám vàng) gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 2-3% số lá, quả.

- Ruồi đục quả, ngài mắt đỏ gây hại quả, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số quả.

- Rệp tiếp tục gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 2-4% số lá, quả.

- Bệnh sẹo gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 1-2% số lá.

- Bệnh vàng lá, thối rễ; bệnh thán thư gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 2-3% số lá, số cây.

5. Cây nhãn (lộc non)

- Nhện lông nhung gây hại rải rác.

- Bệnh thán thư, bệnh sương mai, bệnh chổi rồng gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 2-3% số lá.

6. Cây chuối (ra hoa-quả xanh-quả chín)

- Sâu đục thân (bọ vòi voi) gây hại rải rác.

- Bệnh chùn ngọn gây hại rải rác.

- Bệnh đốm lá tiếp tục gây hại cục bộ, tỷ lệ hại nơi cao 2-3% số lá, cục bộ 4-5% số lá

- Bệnh héo rũ tiếp tục gây hại cục bộ, tỷ lệ hại nơi cao 4-5% số lá.

7. Cây chè (đốn tỉa)

- Rầy xanh gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-4%, số búp.

- Bọ xít muỗi gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số búp, cục bộ 5-7% số búp.

- Nhện đỏ gây hại rải rác tỷ lệ hại nơi cao 2-3% số lá.

8. Cây mía (tích đường)

- Rệp bông xơ, rệp sáp gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 4-6% số cây.

- Sâu đục thân gây hại phổ biến 1-2%, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số cây.

- Bọ hung gây hại cục bộ, mật độ hại nơi cao 1-2 con/hố.

- Bệnh thối đỏ gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số cây.

9. Cây keo (rừng trồng 1-5 tuổi)

- Sâu nâu ăn lá, bệnh thán thư gây hại rải rác, nơi cao 1-2% số lá.

- Bệnh chết héo gây hại cục bộ, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số cây, cục bộ 6-8% số cây.

10. Cây bạch đàn (rừng trồng 1-5 tuổi)

- Sâu ăn lá tiếp tục gây hại rải rác.

- Bệnh đốm lá, khô ngọn tiếp tục gây hại tỷ lệ hại phổ biến 1-2%, nơi cao 3-5% số cây.

III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

  1. Cây ngô Đông (trỗ cờ-chín sữa)

- Sâu đục thân gây hại rải rác, mật độ nơi cao 2-3 con/m2, sâu non.

- Rệp muội gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số cây, số bông cờ; cục bộ 7-8% số cây, số bông cờ.

- Bệnh đốm lá nhỏ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 4-5% số cây, cục bộ 7-8% số cây

- Bệnh khô vằn gây hại tỷ lệ hại phổ biến 3-5% số cây, nơi cao 6-8% số cây. 2. Cây rau, đậu Đông (cây con-phát triển thân lá)

- Bọ nhảy gây hại rải rác, mật độ nơi cao 3-4 con/m2.

- Sâu xanh ăn lá gây hại rải rác, mật độ nơi cao 2-3 con/m2.

- Rệp gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số cây.

- Bệnh lở cổ rễ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số cây.

- Bệnh héo xanh gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 4-6% số cây.

- Bệnh thối nhũn gây hại rải rác, tỷ lệ hại 6-8% số cây.

 - Bệnh sương mai gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 5-7% số cây.

3. Cây cam (quả xanh- quả chín thu hoạch)

- Nhóm nhện nhỏ (nhện đỏ, nhện trắng, nhện rám vàng) tiếp tục gây hại, tỷ lệ hại phổ biến 2-3%, nơi cao 4-6% số lá, quả.

- Ruồi đục quả, ngài mắt đỏ gây hại quả, tỷ lệ hại nơi cao 4-6% số quả.

- Rệp tiếp tục gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số lá, quả.

- Bệnh sẹo, bệnh loét gây hại, tỷ lệ hại phổ biến 3-4%, nơi cao 6-8% số lá, quả.

- Bệnh vàng lá thối rễ, bệnh thán thư gây hại cục bộ tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số cây.

4. Cây bưởi (quả xanh- quả chín)

- Nhóm nhện nhỏ (nhện đỏ, nhện trắng, nhện rám vàng) tiếp tục gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá, quả.

- Rệp hại gây hại rải rác, nơi cao 3-4% số lá, quả.

- Ruồi đục quả, ngài mắt đỏ gây hại quả.

- Bệnh sẹo gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số lá, quả.

- Bệnh vàng lá, thối rễ, bệnh thán thư gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 4-5% số lá, số cây.

5. Cây nhãn (lộc non)

- Nhện lông nhung gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 4-5% số lá.

- Bệnh thán thư, bệnh chổi rồng gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 6-7% số lá.

6. Cây chuối (ra hoa-quả xanh-quả chín)

- Sâu đục thân (bọ vòi voi) gây hại rải rác, mật độ nơi cao 4-6% số cây.

- Bệnh chùn ngọn gây hại rải rác, mật độ nơi cao 4-5% số cây.

- Bệnh đốm lá tiếp tục gây hại cục bộ, tỷ lệ hại phổ biến 3-4%, nơi cao 6-8% số lá.

- Bệnh héo rũ gây hại cục bộ, tỷ lệ hại phổ biến 3-4%, nơi cao 6-8% số lá.

7. Cây chè (đốn tỉa)

- Rầy xanh gây hại rải rác, tỷ lệ hại phổ biến 3-4%, tỷ lệ hại nơi cao 5-7% số búp.

- Bọ xít muỗi gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số búp, tỷ lệ hại nơi cao 6-8% số búp.

- Nhện đỏ gây hại tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá số búp.

8. Cây mía (tích đường)

- Rệp bông xơ, rệp sáp gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 4-6% số cây.

- Sâu đục thân gây hại phổ biến 2-3%, tỷ lệ hại nơi cao 4-6% số cây.

- Bọ hung gây hại cục bộ, mật độ nơi cao 1-2 con/hố.

- Bệnh thối đỏ, đốm lá gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số lá, cây.

9. Cây keo (rừng trồng 1-5 tuổi)

- Sâu ăn lá, bệnh thán thư gây hại rải rác.

- Bệnh chết héo tiếp tục gây hại cục bộ, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số cây, cục bộ 8-10% số cây.

10. Cây bạch đàn (rừng trồng 1-5 tuổi)

- Sâu ăn lá tiếp tục gây hại rải rác.

- Bệnh đốm lá, khô ngọn tiếp tục gây hại tỷ lệ hại phổ biến 3-5%, nơi cao 6-8% số cây.

IV. ĐỀ NGHỊ

Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố chỉ đạo cán bộ phụ trách địa bàn chủ động:

- Bám sát địa bàn, chủ động phối hợp với cán bộ chuyên môn của các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra đồng ruộng kịp thời phát hiện các đối tượng sâu, bệnh hại trên các loại cây trồng.

- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh hại kịp thời, hiệu quả. Cần lưu ý các đối tượng sâu bệnh hại

+ Rệp, bệnh đốm lá, khô vằn trên ngô Đông.

+ Bọ nhảy, sâu xanh ăn lá, bệnh héo xanh, bệnh sương mai, bệnh thối nhũn trên cây rau Đông.

+ Nhóm nhện nhỏ, bệnh loét, ruồi đục quả, ngài mắt đỏ trên cây cam, bưởi.

+ Bệnh đốm lá, héo rũ trên cây chuối.

 + Rệp bông xơ, rệp sáp, bệnh thối đỏ trên cây mía.

+ Bệnh chết héo trên cây keo.

+ Bệnh đốm lá, khô ngọn trên cây bạch đàn.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tuyên Quang trân trọng thông báo./.

Chi cục TT&BVTV

Tin cùng chuyên mục