,

Sâu, bệnh hại

Phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ Đông Xuân 2022-2023

Qua điều tra thực tế và tổng hợp báo cáo của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố: Tính đến ngày 27/3/2023 trên diện tích lúa vụ Đông Xuân 2022-2023, diện tích nhiễm bệnh đạo ôn là 15,8 ha (Hàm Yên, Yên Sơn, Na Hang, Chiêm Hóa), tỷ lệ bệnh nơi cao từ 5-10%, cục bộ 20-25% số lá, cấp bệnh 1-3-5.