,

KHUYẾN NÔNG

Nông dân trồng măng tây hữu cơ lợi nhuận hơn 60 triệu đồng/sào

Nông dân trồng măng tây hữu cơ lợi nhuận hơn 60 triệu đồng/sào. Kỷ niệm 30 năm ngành Khuyến nông Tuyên Quang. Chuẩn bị sẵn sàng hợp long cầu Mỹ Thuận 2. Thúc đẩy bình đẳng giới cho phát triển lâm nghiệp bền bền vững.
Video không hợp lệ

nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam