,

Hưởng ứng sự kiện

Phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”

Ngày 12/6/2024, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Nhằm hưởng ứng và tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về Căn cước, định danh và xác thực điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tìm hiểu, tiếp cận những nội dung, tiện ích mới có liên quan đến quyền lợi của người dân, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Căn cước 2023, với nội dung cụ thể như sau: