,

Cải cách hành chính

Góp phần nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính

Chuyển đổi số là biện pháp nhằm ứng dụng bước phát triển công nghệ mới mang tính đột phá góp phần gia tăng hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực, trong đó giúp nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023

Thực hiện Luật cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội, trong đó có quy định về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng từ ngày ...