,

Phổ biến GDPL

Đề cương văn hóa Việt Nam - Động lực phát triển

Trải qua 8 thập kỷ, Đề cương này khẳng định những giá trị to lớn, đúc kết nhiều kinh nghiệm quý đối với thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Ngày 27/2, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam - Khởi nguồn và động lực phát triển".

 

Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 là cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa, là ngọn đèn thức tỉnh giới văn sĩ trí thức và cả dân tộc trong đêm trước Cách mạng Tháng 8.

 

 

 

Khắc phục tư tưởng tự ti, thổi bùng ngọn lửa yêu nước, tự hào dân tộc, chí khí anh hùng, bản Đề cương chỉ rõ cuộc cách mạng về văn hóa phải gắn liền với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Tinh thần ấy đã soi rọi xuyên suốt 2 cuộc kháng chiến, làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc, với 3 nguyên tắc cơ bản dân tộc- đại chúng - khoa học. Trong công cuộc đổi mới và hội nhập, tư tưởng của bản đề cương vẫn còn nguyên giá trị.

 

Yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước thời kỳ mới đặt ra nhiều bài toán như bản sắc văn hóa trong hội nhập, văn hóa trong chính trị, kinh tế, phát huy văn hóa như một sức mạnh mềm. Nhiều nội dung cốt lõi của bản Đề cương như phương thức lãnh đạo của Đảng với văn hóa, bài học tập hợp đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và nhân dân đi theo cách mạng càng cần được nghiên cứu, kế thừa và phát huy trong thời kỳ mới.

 

Đây chính là nội dung sẽ được thảo luận tại Hội thảo khoa học quốc gia "80 năm Đề cương văn hoá Việt Nam - Khởi nguồn và động lực phát triển".

 

93 năm từ khi Đảng ra đời, 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam, chúng ta đã đi qua một chặng đường dài đầy gian nan nhưng rất đỗi vẻ vang. Đề cương về văn hóa Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho phát triển, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đài truyền hình Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục