Lan tỏa những cách làm hay phòng, chống rác thải nhựa

Chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa là một trong bốn nhiệm vụ đột phá, đổi mới của Hội LHPN tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện. Với những cách làm sáng tạo, cụ thể, thiết thực, hội viên phụ nữ toàn tỉnh đã và đang tích cực thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ đột phá, đổi mới được giao, góp phần lan tỏa những hành động đẹp trong phòng, chống rác thải nhựa, chung tay bảo vệ môi trường.

Hành động ngay vì môi trường

Một trong những mục tiêu trong Chỉ thị 06 ngày 22-10-2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang là đến năm 2022, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản ...

Huy động sức dân chống rác thải

Bảo vệ môi trường nói chung và chống rác thải nhựa nói riêng cần bắt đầu từ ý thức mỗi người dân, mỗi gia đình. Những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh công ...

Hữu ích cho cộng đồng

Từ phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, tỉnh ta đã hình thành các mô hình hữu ích với cuộc sống cộng đồng.