,

Quản lý rác thải nhựa

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng

Hiện nay, phong trào bảo vệ môi trường đang được đông đảo người dân ở các khu dân cư trong tỉnh tích cực tham gia thực hiện và đem lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, để hoạt động này được duy trì thường xuyên thì vẫn còn nhiều việc phải làm bởi lượng rác thải sinh hoạt từ các khu dân cư luôn chiếm phần không nhỏ, do đó cần phải có biện pháp hữu hiệu để hạn chế và tiến tới khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt gây ra.

Để phát huy hiệu quả trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ tự quản bảo vệ môi trường tại khu dân cư; xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả trong cộng đồng; tuyên truyền và làm tốt việc phân loại rác thải từ nguồn, coi đây là việc làm thường xuyên, một hành động văn minh của mỗi người, mỗi nhà và cả cộng đồng.

Mỗi mô hình, mỗi phong trào sẽ không thể mang lại hiệu quả thiết thực nếu chỉ tập trung làm trong một thời gian. Thực tế nhiều nơi đã cho thấy, có lúc phong trào bảo vệ môi trường trong nhân dân phát triển rất mạnh, nhưng sau đó lại trầm lắng. Nguyên nhân là do thiếu sự chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, thiếu sự phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội trong khu dân cư, thiếu sự động viên với những nơi làm tốt hay phê bình, nhắc nhở kịp thời với những tập thể, cá nhân làm chưa tốt. Nhiều nơi thiếu tổ chức đứng ra chủ trì hoạt động, chưa có người đứng đầu thực sự tâm huyết để “thắp lửa” và “giữ lửa” cho phong trào.

Để phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường duy trì thường xuyên, hiệu quả cần phải nâng cao ý thức của người dân, đồng thời phải phát huy vai trò liên kết, phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội tại khu dân cư, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là thước đo hiệu quả hoạt động của mỗi tổ chức chính trị - xã hội tại các khu dân cư. Phải phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong công tác bảo vệ môi trường.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục