,

Dự báo - Cảnh báo

Hội nghị tổng kết Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Mở rộng phạm vi quản lý sâu keo mùa thu bền vững tại Việt Nam”

Sau 1,5 năm triển khai, dự án đã được hoàn thành với những kết quả rất đáng ghi nhận. Đã có 65 giảng viên TOT được đào tạo; 9 lớp huấn luyện nông dân nòng cốt (FFS) cho 270 nông dân và xây dựng thành công 02 mô hình quản lý tổng hợp sâu keo mùa thu (IPM/IPHM) với quy mô 10 ha tại các tỉnh Phú Thọ và Đồng Nai,…Đặc biệt, bộ tài liệu đào tạo cho giảng viên TOT và huấn luyện nông dân (FFS) về quản lý cây trồng tổng hợp (IPHM) trên cây ngô đã được xây dựng.