Dự án “Ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ quản lý hiệu quả chất thải chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”

Dự án “Ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ quản lý hiệu quả chất thải chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang” thuộc Chương trình nông thôn miền núi, ủy quyền cho địa phương quản lý, được triển khai tại 12 hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn 03 xã Hợp Hòa, Sơn Nam, Đại Phú của huyện Sơn Dương; thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 8/2019 đến tháng 7/2021.