Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng cán mốc 1 triệu m3

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng toàn tỉnh đạt trên 1 triệu m3, tăng 71,7% so với cùng kỳ năm 2021. Đây cũng là năm ghi nhận có sản lượng khai thác rừng trồng nhiều nhất từ trước đến nay.

Chuẩn hóa nguồn cây giống lâm nghiệp

Việc nghiên cứu, phát triển giống cây lâm nghiệp của Tuyên Quang có nhiều khởi sắc, đảm bảo phát huy vai trò thế mạnh của ngành kinh tế lâm nghiệp ...