,

Thủy lợi

Hiệu quả kênh mương đúc sẵn ở Hòa An

Tính đến thời điểm này, xã Hòa An (Chiêm Hóa) đã hoàn thành 7.160 m kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, đạt 100% kế hoạch năm 2019, dẫn đầu toàn huyện về tiến độ, chất lượng lắp đặt. Lắp đặt kênh mương đúc sẵn mang lại hiệu quả thiết thực cho sản xuất nông nghiệp tại địa phương.