,

Thư viện Video

Tin tức

Bộ trưởng BNN&PTNT

Trong ngành

Thời sự

Đảng - Đoàn thể

Chuyển đổi số

Tin Hoạt động

Trồng trọt

Chăn nuôi

Lâm nghiệp

Thủy lợi

Thủy sản

Dự báo - Cảnh báo

Sâu, bệnh hại

Dịch bệnh

Dự báo thời tiết-PCLB- GNTT

Phát triển nông thôn

Nông thôn mới

Nông nghiệp tốt

Thị trường nông sản

KHUYẾN NÔNG

Tin hoạt động

Tuyên truyền chính sách

Thông tin tuyên truyền

Cải cách hành chính

Hưởng ứng sự kiện

Phổ biến GDPL

PCLB - GNTT

Văn bản mới cập nhật

1. Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
2. Ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo phân cấp của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
3. Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024

Công bố thông tin

1. Thông báo công khai các đơn vị thu nộp quỹ Phòng Chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2023
2. Thông báo Tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2024
3. Quyết định số 775/QĐ-SNN ngày 31/12/2023 về việc công khai giao bổ sung dự toán kinh phí tuyển dụng viên chức năm 2023  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH