,

Tin tức

Chiêm Hóa phát triển cây gấc

Trong những năm qua, việc phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa được huyện Chiêm Hóa triển khai trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh, cây - ...