,

Tin tức

Cuộc thi tìm kiếm giải pháp công nghệ

Với việc xây dựng thành công cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, căn cước công dân điện tử, định danh và xác thực điện tử, cũng như triển khai có hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ “phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, có thể nói tiến trình Chuyển đổi số ở Việt Nam đang được đẩy nhanh và hướng tới các hoạt động thực chất và mạng lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp, xã hội.

Thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển

Xác định rõ việc phát triển công nghiệp nông thôn cũng chính là góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Trung tâm Khuyến công tỉnh đã hỗ trợ ...