,

Trong ngành

Tăng cường năng lực kiểm soát dịch bệnh động vật

Ngày 25/7/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 889/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Kế hoạch quốc gia triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, giai đoạn 2023-2030".

Chuẩn hóa nông sản xứ Tuyên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, những năm qua, tỉnh đã chú trọng chuẩn hóa ...