,

Thông báo nội bộ

1Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024
2Quyết định số 221/QĐ-BQL ngày 21/11/2023 của Ban Quản lý Khai thác CTTL Tuyên Quang phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2023  
3BAN TỔ CHỨC HỘI THAO TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO
4Thông báo số 67/TB-VP ngày 01/11/2023 về việc thông báo về việc chuyển Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang
5Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ban quản lý KTCT Thủy lợi Tuyên Quang
6Thông báo số 27/TB -SNN ngày 02/9/2023 kết quả xét tuyển viên chức năm 2023  
7Giới thiệu chữ ký của ông Đặng Duy Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp
8Thông báo Về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản theo chuỗi giá trị (quy mô liên huyện) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9Thông báo niêm yết giá dịch vụ công Khồng sử dụng NSNN về du lịch tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào
10Thông báo số 94/TB-TTBVTV ngày 26/7/2023 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bán đấu giá tài sản nhà nước thanh lý
11Thông báo số 50/TB-SNN ngày 06/7/2023 về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính
12Tài liệu tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân bảo vệ trong thiết bị công trình điện lực và bảo vệ hành lang lưới điện cao áp
13Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023
14Thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2023  
15Kế hoạch số 330-KH/TU về triển khai hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023
16Kế hoạch 106-KH/BTCTW tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023 do Ban Tổ chức Trung ương ban hành  
17Thông báo cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
18Thông báo giá các mặt hàng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh T4/2023
19Thông báo kế hoạch ngườn cấp điện (Ngày 22 đến 24/4/2023)
20Tổ chức giải thể thao chào mừng Đại hội công đoàn các cấp