,

Công văn

91. Văn bản số 1949/SNN-TTBVTV ngày 29/9/2021 V/v Triển khai thực hiện các vùng canh tác hữu cơ theo Quyết định của UBND tỉnh ( Văn bản số 1017/QĐ-UBND và các tài liệu đi kèm đã được đăng tải mục Văn bản pháp quy)
92. Văn bản số 1938/SNN-KH ngày 28/9/2021 về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid - 19
93. Văn bản 1795/SNN-TTBVTV ngày 13/9/2021 về việc đôn đốc sản xuất vụ Mùa, vụ Hè Thu, triển khai sản xuất vụ Đông năm 2021
94. Văn bản số 1657/SNN-KH ngày 23/8/2021 V/v đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp trong điều kiện ứng phó với dịch Covid-19
95. Văn bản số 1567/SNN-TTBVTV 12/08/2021 V/v xây dựng kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2022
96. Văn bản số 2796/UBND-NLN ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo phát triển sản xuất thủy sản, chăn nuôi các tháng cuối năm 2021
97. Văn bản số 169/TTKN-KT ngày 05/8/2021 V/v phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây lúa, ngô vụ Mùa năm 2021
98. Văn bản số 2539/UBND-KGVX về ngày 26/7/2021 vềvviệc tăng cường kiểm tra, giám sát người về từ các tỉnh đang có dịch COVID-19
99. Văn bản số 1420/SNN-TTBVTV ngày 23/7/2021 về việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ Mùa và vụ Hè Thu năm 2021
100. Văn bản số 1254/SNN-VP ngày 8/7/2021 Về việc chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới
101. Văn bản số 1161/SNN-TTBVTV ngày 25/06/2021 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 03/6/2021của UBND tỉnh
102. Văn bản số 1006/SNN-TTBVTV ngày 10/6/2021 về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa năm 2021
103. Văn bản số 1786/UBND-NLN ngày 07/6/2021 về việc chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ mùa, vụ đông năm 2021
104. Dự kiến tình sinh vật gây hại trên cây trồng vụ mùa năm 2021
105. Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương