,

Công văn

121. Văn bản số 64/TTBVTV-BVTV ngày 05/4/2021 về việc hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả có múi
122. Văn bản số 834/UBND-NLN ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường
123. Văn bản số 408/SNN-KL ngày 17/3/2021 về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp và thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2021
124. Hướng dẫn công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh
125. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 8141/CT-BNN ngày 28/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về vệc triển khai Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng xuất khẩu;
126. Về việc tổ chức tiêm phòng khẩn cấp vắc xin phòng bệnh VDNC ở trâu, bò
127. Văn bản số 226 /SNN-TL ngày 19/2/2021 về việc chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
128. Văn bản số 181/SNN-TTBVTV ngày 26/01/2021 về việc đôn đốc thu hoạch mía niên vụ 2020-2021 và tổ chức trồng mía vụ xuân 2021
129. Văn bản số 257/UBND-NC ngày 29/01/2021 V/v triển khai thực Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
130. Văn bản số 138/SNN-VP ngày 29/01/2021 về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
131. Văn bản số 254/UBND-KGVX ngày 28/01/2021 V/v thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
132. Văn bản số 41/SNN-TTBVTV ngày 11/01/2021 v/v Triển khai các biện pháp phòng, chống hạn cho sản xuất vụ Xuân 2021
133. Văn bản số 35/TT-CLT ngày 13/01/2021 về việc chỉ đạo sản xuất trồng trọt các tỉnh phía Bắc
134. Văn bản số 106/UBND-NLN ngày 14/01/2021 V/v chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ Xuân năm 2021
135. Văn bản số 32/SNN-TL ngày 07/01/2020 V/v chủ động phòng chống ứng phó với rét đậm rét hại