,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

1. Văn bản số 1046/SNN-VP ngày 22/5/2024 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện
2. Văn bản số 918/SNN-TTBVTV ngày 08/5/2024 về việc đôn đốc sản xuất vụ Xuân 2024, triển khai kế hoạch vụ Hè Thu, vụ Mùa và vụ Đông năm 2024
3. Văn bản số 839/SNN-TTBVTV ngày 02/5/2024 về việc đôn đốc khắc phục sản xuất do dông lốc và mưa đá gây ra
4. Văn bản số 741/SNN-CLCBTT ngảy 16/4/2024 về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024
5. V/v triển khai thực hiện Thông báo số 1032-TB/TU ngày 29/3/2024 của Tỉnh ủy
6. Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón, thuốc BVTV và giống cây trồng năm 2024
7. Văn bản số 647/SNN-VP ngày 08/4/2024 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024
8. Văn bản số 1118/UBND-KT ngày 23/3/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt
9. Văn bản số 639/SNN-TTBVTV ngày 05/4/2024 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 1900/CT-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và PTNT  
10. Chỉ thị số 1900/CT-BNN-BVTV ngày 15/3/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt;  
11. Văn bản số 05/BCH-VPTT ngày 05/4/2024 về việc ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
12. Văn bản số 125/CCKL-QLBVR&BTT ngày 28/3/2024 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệrừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
13. Văn bản số 566 /SNN-TL ngày 27/3/2024 về thực hiện công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2024
14. V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024
15. Văn bản số 431/SNN-TCCB ngày 12/3/2024 về việc phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về văn băng, chứng chỉ