,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

166. Hướng dẫn công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh
167. Văn bản số 51/TTBVTV- BVTV ngày 19/3/2021 V/v hướng dẫn phòng, chống bệnh đạo ôn lá, chuột hại trên cây lúa vụ Xuân năm 2021
168. Văn bản số 367/SNN-TTr ngày 16/3/2021 V/v tăng cường thực hiện văn hóa công vụ
169. Văn bản số 360/SNN-TTBVTV ngày 15/3/2021 về việc phát triển cây chuối trên địa bàn tỉnh
170. Văn bản số 345/SNN-TTBVTV ngày 11/3/2021 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021
171. Kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2021
172. Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2021
173. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 8141/CT-BNN ngày 28/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về vệc triển khai Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng xuất khẩu;
174. Về việc tổ chức tiêm phòng khẩn cấp vắc xin phòng bệnh VDNC ở trâu, bò
175. Văn bản số 226 /SNN-TL ngày 19/2/2021 về việc chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
176. Văn bản số 191/SNN-TL ngày 05/02/2021 V/v Chủ động phòng chống, ứng phó thiên tai trong dịp Tết
177. Văn bản số 181/SNN-TTBVTV ngày 26/01/2021 về việc đôn đốc thu hoạch mía niên vụ 2020-2021 và tổ chức trồng mía vụ xuân 2021
178. Văn bản số 257/UBND-NC ngày 29/01/2021 V/v triển khai thực Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
179. Văn bản số 138/SNN-VP ngày 29/01/2021 về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
180. Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19