,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

451. Công văn số 1294/SNN-KH về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tường Chính phủ
452. Hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách tinh giảm biên chế năm 2015
453. Công văn số 145/BVTV_KT về việc phòng trừ sâu bệnh hại trên mạ, lúa mới sạ, cấy vụ mùa năm 2015.
454. Công văn số 1512/TCTS-VP về việc Thu hồi văn bản, phụ lục văn bản.
455. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 41-CTr-TU ngày 04/5/2015
456. Công văn số 1182/SNN-TTr về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác nội chính, thanh tra tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại (Kèm bảng biểu)
457. Công văn số 10/CV-PCTT báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong năm 2014 theo Khung theo dõi và đánh giá
458. Công văn số 1170/SNN-TL về việc báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong năm 2014 theo Khung theo dõi và đánh giá
459. Công văn số 1165/SNN-CCTS về việc tăng cường quản lý nguồn lợi thủy sản
460. Nghị định số 54/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
461. Công văn số 1165/SNN-CCTS về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
462. Công văn số 1130/SNN-TTr về việc triển khai tháng hành động phòng chống ma túy năm 2015
463. Công văn số 1062 /SNN-KH Về việc công khai tài liệu thuộc Dự án sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Ngòi Là 2.
464. Công văn số 1054/SNN-KH về việc công khai Khung chính sách dân tộc thiểu số, Khung chính sách Tái định cư và Kế hoạch hành động Tái định cư rút gọn Dự án sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước ngòi là 2.
465. Cập nhật thông tin Dự báo khí tượng thủy văn trên Trang TTĐT Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang