,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

481. Công văn số 1337/SNN-CCTS V/v hướng dẫn thực hiện nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP)
482. Công văn 14-PCLB về việc đề phòng ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 gây mưa, lũ quét, trượt lở đất
483. Công văn số 1299/SNN-TCCB về việc đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức năm 2015 (Gửi kèm văn bản 275/SNV-CCVC)
484. Công văn số 1294/SNN-KH về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tường Chính phủ
485. Hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách tinh giảm biên chế năm 2015
486. Công văn số 145/BVTV_KT về việc phòng trừ sâu bệnh hại trên mạ, lúa mới sạ, cấy vụ mùa năm 2015.
487. Công văn số 1512/TCTS-VP về việc Thu hồi văn bản, phụ lục văn bản.
488. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 41-CTr-TU ngày 04/5/2015
489. Công văn số 1182/SNN-TTr về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác nội chính, thanh tra tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại (Kèm bảng biểu)
490. Công văn số 10/CV-PCTT báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong năm 2014 theo Khung theo dõi và đánh giá
491. Công văn số 1170/SNN-TL về việc báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong năm 2014 theo Khung theo dõi và đánh giá
492. Công văn số 1165/SNN-CCTS về việc tăng cường quản lý nguồn lợi thủy sản
493. Nghị định số 54/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
494. Công văn số 1165/SNN-CCTS về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
495. Công văn số 1130/SNN-TTr về việc triển khai tháng hành động phòng chống ma túy năm 2015