,

Phân công nhiệm vụ

Phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang

1- Đồng chí Nguyễn Công Hàm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

a) Làm nhiệm vụ Phó Giám đốc thường trực thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc sở khi Giám đốc sở đi vắng hoặc được Giám đốc sở uỷ quyền. Chỉ đạo chuẩn bị nội dung các cuộc họp của lãnh đạo sở; các kỳ họp, hội nghị của Sở.

b) Giúp Giám đốc sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau: Thủy lợi; Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; thường trực công tác phòng chống thiên tai; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; đối ngoại, hợp tác quốc tế, quản trị Website và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2015; Kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

c) Theo dõi, chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Văn phòng sở; Chi cục Thuỷ lợi; Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang.

Theo dõi sản xuất nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn tại huyện Yên Sơn và huyện Sơn Dương.

Chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị được phân công phụ trách tổ chức thực hiện các đề tài, dự án, công trình xây dựng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng quy định của nhà nước.

d) Là chủ tài khoản thứ hai của Sở Nông nghiệp và PTNT và Cơ quan Văn phòng sở.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở và lãnh đạo cấp trên giao.

2- Đồng chí Mai Thị Hoàn- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT 

a) Giúp Giám đốc sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau: Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Quy hoạch, thiết kế nông lâm nghiệp; phát triển kinh tế lâm nghiệp.

 b) Theo dõi, chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Chi cục Kiểm lâm; Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang; Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình; Trung tâm Điều tra, quy hoạch - Thiết kế nông lâm nghiệp; các Ban quản lý dự án Bảo vệ và Phát triển rừng cấp cơ sở; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang.

Theo dõi sản xuất nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn tại huyện Lâm Bình và huyện Na Hang.

Chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị được phân công phụ trách tổ chức thực hiện các đề tài, dự án, công trình xây dựng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng quy định của nhà nước.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở và lãnh đạo cấp trên giao

3) Đồng chí: Nguyễn Xuân Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

a) Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau: Phát triển nông thôn; Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản; Khuyến nông.

b) Theo dõi, chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Chi cục Phát triển nông thôn; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản; Trung tâm Thủy sản; Trung tâm Khuyến nông. Theo dõi sản xuất nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Tuyên Quang và huyện Chiêm Hóa. Chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị được phân công phụ trách tổ chức thực hiện các đề tài, dự án, công trình xây dựng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng quy định của nhà nước.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở và lãnh đạo cấp trên giao”.