,

Thủy lợi

Kiểm tra an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024

Trong tháng 3 và tháng 4 năm 2024, thực hiện theo kế hoạch của Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứ nước thủy lợi. Tổ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật đã phối hợp với UBND các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên và Sơn Dương thực hiện rà soát, kiểm tra đánh giá tình hình triển khai thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thuỷ lợi trên địa bàn các huyện theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ.

Đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất

Theo khung thời vụ, lịch gieo cấy lúa vụ xuân sẽ tập trung sau tiết lập xuân (tức 4-2). Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, Ban Quản lý khai thác ...