,

Dự báo - Cảnh báo

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày (Từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 05 tháng 7 năm 2023)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

- Nhiệt độ: Trung bình 28-29oC; cao: 35-36oC; thấp 24-25oC.

- Độ ẩm: 75-83%.

Nhận xét: 3 ngày cuối kỳ có mưa rào rải rác, các ngày còn lại không mưa trời nắng.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây lúa

 

 

- Mạ mùa

Mới gieo-1,5-2,5 lá-xúc cấy

831

- Lúa mùa sớm và chính vụ

Mới cấy-bén rễ-hồi xanh-đẻ nhánh

      18.166,8

 

Ngô Hè thu

Mới gieo-3-4 lá

1.921,4

Cây lạc

Mới trồng

510,8

Cây cam

Phát triển quả

8.647,1

Cây bưởi

Phát triển quả

5.200,4

Cây nhãn

Phát triển quả

926,2

Cây chuối

Ra hoa-quả xanh-thu hoạch

    2.173,42

Cây chè

Ra búp

8.467,5

Cây mía

Đẻ nhánh-vươn lóng

         2.208

Cây keo

Rừng trồng (1-5 tuổi)

147.888,5

Cây bạch đàn

Rừng trồng (1-5 tuổi)

        6.932,9

 

.

I. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Cây lúa:

1.1. Mạ mùa (mới gieo -1,5-2,5 lá-xúc cấy)

- Tập đoàn rầy, ruồi gây hại rải rác, mật độ nơi cao 8-10 con/m2.

- Châu chấu gây hại rải rác, mật độ nơi cao 3-4 con/m2.

- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại mật độ nơi cao 3-5 con/m2, cục bộ 8-10 con/m2.

- Ốc bươu vàng gây hại rải rác.

- Bệnh nấm mốc, thối nhũn gây hại rải rác.

- Chuột gây hại rải rác, nơi cao 3-4% số dảnh.

1.2. Lúa mùa trà sớm và chính vụ (mới cấy-bén rễ-hồi xanh-đẻ nhánh)

- Tập đoàn rầy gây hại rải rác, mật độ nơi cao 7-10 con/m2, chủ yếu rầy trưởng thành.

- Ốc bươu vàng gây hại cục bộ một số ruộng, tỷ lệ hại nơi cao 3-5 con/m2, cục bộ 4-8 con/m2. Diện tích nhiễm 55 ha tại huyện Yên Sơn, Hàm Yên, Sơn Dương.

- Trứng ốc bươu vàng rải rác, nơi cao 1 ổ/m2.

- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại rải rác, mật độ nơi cao 1-2 con/m2, tuổi 3-4-5-nhộng.

- Chuột gây hại rải rác, nơi cao 3-4% số dảnh.

2. Ngô Hè thu (mới gieo-3-4 lá)

- Sâu mùa thu gây hại rải rác, nơi cao 2-4 con/m2. Nơi cao cục bộ 6-8 con/m2. Diện tích nhiếm 4,5 ha tại huyện Lâm Bình.

- Sâu xám gây hại rải rác, nơi cao 1-3 con/m2.

3. Cây cam (phát triển quả)

- Nhóm nhện nhỏ (nhện đỏ, nhện trắng, nhện rám vàng) gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 4-6% số lá, quả; cục bộ 10-12% số lá, quả, cấp 1-2. Diện tích nhiễm 15 ha tại huyện Hàm Yên.

- Rệp gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá.

- Bệnh ghẻ sẹo gây hại lá, quả, tỷ lệ hại phổ biến 2-3%, nơi cao 5-8% số lá, quả cấp 1-3-5. Diện tích nhiễm 9,5 ha tại huyện Hàm Yên.

- Bệnh greening gây hại, nơi cao 3-5% số cây.

- Bệnh vàng lá thối rễ gây hại, nơi cao 4-6% số cây.

- Bệnh thán thư, khô cành, bệnh xì mủ gây hại rải rác.

4. Cây bưởi (phát triển quả)

- Bọ trĩ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số quả non.

- Nhóm nhện nhỏ (nhện đỏ, nhện trắng, nhện rám vàng) gây hại, tỷ lệ hại phổ biến 2-3%, nơi cao 8-9% số lá, quả, cấp 1-2.

- Rệp gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá.

- Ruồi đục quả gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 2-4% số quả.

- Bệnh sẹo, bệnh loét gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 4-6% số lá.

- Bệnh vàng lá, thối rễ; greening, bệnh xì mủ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 4-5% số lá, số cây.

5. Cây nhãn (phát triển quả)

- Bọ xít nâu gây hại rải rác, mật độ nơi cao 3-4 con/cành.

- Nhện lông nhung gây hại rải rác.

- Bệnh thán thư, bệnh sương mai gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 4-5% số lá.

- Bệnh chổi rồng gây hại rải rác. 

6. Cây chuối (ra hoa-quả xanh-thu hoạch)

- Sâu đục thân (bọ vòi voi) gây hại rải rác.

- Bệnh chùn ngọn gây hại rải rác.

- Bệnh đốm lá tiếp tục gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá, cục bộ 7-8% số lá.

- Bệnh héo rũ panama tiếp tục gây hại cục bộ, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số cây.

7. Cây chè (ra búp)

- Rầy xanh gây hại, tỷ lệ phổ biến 2-3% số búp, nơi cao 8-9% số búp, cục bộ 10-15% số búp. Diện tích nhiễm 58,5 ha tại huyện Sơn Dương, Hàm Yên và thành phố Tuyên Quang.

- Bọ cánh tơ gây hại rải rác, nơi cao 3-4% số búp, cục bộ 8-10% số búp. Diện tích nhiễm 34,5 ha tại huyện Hàm Yên.

- Bọ xít muỗi gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-6% số búp, cục bộ 8-12% số búp. Diện tích nhiễm 16 ha tại huyện Sơn Dương.

- Nhện đỏ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-6% số búp.

- Bệnh thối búp gây hại rải rác, nơi cao 2-4% số lá, số búp.

8. Cây mía (đẻ nhánh-vươn lóng)

- Bọ hung gây hại rải rác, nơi cao 1-2 con/hố.

- Sâu đục thân gây hại rải rác, nơi cao 1-3% số cây.

- Bệnh than đen gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 0,6-1% số cây.

- Rệp bông xơ gây hại rải rác, nơi cao 2-4% số lá.

9. Cây keo (rừng trồng 1-5 tuổi)

- Sâu nâu ăn lá gây hại rải rác, nơi cao 2-4% số lá.

- Bệnh thán thư gây hại rải rác, nơi cao 2-3% số lá.

- Bệnh chết héo gây hại cục bộ, tỷ lệ hại nơi cao 6-7% số cây.

10. Cây bạch đàn (rừng trồng 1-5 tuổi)

- Sâu ăn lá tiếp tục gây hại rải rác.

- Bệnh đốm lá, khô ngọn tiếp tục gây hại tỷ lệ hại phổ biến 2-3% số cây, nơi cao 6-8% số cây.

III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Cây lúa

1.1. Mạ mùa (mới gieo-2,5 lá-xúc cấy)

- Tập đoàn rầy, ruồi gây hại rải rác, mật độ nơi cao 3-5 con/m2.

- Sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ gây hại mật độ nơi cao 2-4 con/m2.

- Ốc bươu vàng gây hại rải rác.

- Bệnh nấm mốc, thối nhũn gây hại rải rác.

- Chuột gây hại rải rác

1.2. Lúa mùa trà sớm và chính vụ (mới cấy-bén rễ-hồi xanh-đẻ nhánh)

- Tập đoàn rầy gây hại rải rác, mật độ nơi cao 6-10 con/m2.

- Ốc bươu vàng gây hại tỷ lệ hại nơi cao 3-4 con/m2; cục bộ 6-7con/m2.

- Trứng ốc bươu vàng rải rác, nơi cao 1-2 ổ/m2.

- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại rải rác, mật độ nơi cao 2-3 con/m2.

- Bệnh nghẹt rễ gây hại cục bộ, tỷ lệ hại nơi cao 5-7% số dảnh.

2. Ngô hè thu (mới trồng-mọc mầm-4-5 lá)

- Sâu keo mùa thu gây hại rải rác, mật độ nơi cao 3-5 con/m2, cục bộ 6-8 con/m2.

- Sâu xám gây hại rải rác, mật độ nơi cao 1-2 con/m2.

3. Cây cam (phát triển quả)

- Nhóm nhện nhỏ (nhện đỏ, nhện trắng, nhện rám vàng) gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 8-10% số lá, quả. Cục bộ 15-20% số lá, quả.

- Rệp gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 2-5% số lá,

- Ruồi đục quả gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-3% số quả.

- Bệnh ghẻ sẹo, bệnh loét gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 5-6% số lá, quả. Cục bộ 8-9% số lá, quả.

- Bệnh greening, vàng lá thối rễ gây hại, nơi cao 4-7% số cây.

- Bệnh thán thư khô cành, bệnh xì mủ gây hại rải rác.

4. Cây bưởi (phát triển quả)

- Nhóm nhện nhỏ (nhện đỏ, nhện trắng, nhện rám vàng) gây hại, tỷ lệ hại phổ biến 3-5%, nơi cao 8-12% số lá, số quả.

- Bọ trĩ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá, quả non.

- Rệp gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 4-6% số lá non.

- Bệnh ghẻ sẹo, bệnh loét gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá.

- Ruồi đục quả gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 2-3% số quả.

- Bệnh greening, vàng lá thối rễ gây hại, nơi cao 4-5% số cây.

- Bệnh xì mủ gây hại rải rác.

5. Cây nhãn (phát triển quả)

- Bọ xít nâu gây hại rải rác, nơi cao 2-3 con/cành.

- Nhện lông nhung gây hại rải rác.

- Bệnh thán thư, bệnh sương mai gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 5-6% số lá.

- Bệnh chổi rồng gây hại rải rác. 

6. Cây chuối (ra hoa-quả xanh-thu hoạch)

- Sâu đục thân (bọ vòi voi) gây hại rải rác, mật độ nơi cao 3-4% số cây.

- Bệnh chùn ngọn gây hại rải rác, mật độ nơi cao 3-4% số cây.

- Bệnh đốm lá tiếp tục gây hại cục bộ, tỷ lệ hại phổ biến 3-4%, nơi cao 6-8% số lá.

- Bệnh héo rũ panama gây hại cục bộ, tỷ lệ hại phổ biến 2-4%, nơi cao 6-7% số cây.

7. Cây chè (ra búp)

- Rầy xanh gây hại, tỷ lệ phổ biến 2-3% số búp, nơi cao 8-10% số búp

- Bọ cánh tơ gây hại rải rác, nơi cao 3-6% số búp, cục bộ 9-10% số búp.

- Bọ xít muỗi, nhện đỏ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 6-8% số búp.

- Bệnh thối búp gây hại rải rác, nơi cao 2-4% số lá.

8. Cây mía (vươn lóng)

- Bọ hung gây hại rải rác, nơi cao 1-2 con/hố.

- Sâu đục thân gây hại rải rác, nơi cao 1-3% số cây.

- Rệp bông xơ gây hại rải rác, nơi cao 1-2% số lá.

- Bệnh than đen gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 2-3% số cây.

9. Cây keo (rừng trồng 1-5 tuổi)

- Bệnh chết héo gây hại cục bộ, tỷ lệ hại nơi cao 5-6% số cây, cục bộ 8-10% số cây.

10. Cây bạch đàn (rừng trồng 1-5 tuổi)

- Sâu ăn lá tiếp tục gây hại rải rác.

- Bệnh đốm lá, khô ngọn tiếp tục gây hại tỷ lệ hại phổ biến 3-4%, nơi cao 6-7% số cây.

IV. ĐỀ NGHỊ

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Phòng Kinh tế thành phố và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố chỉ đạo cán bộ phụ trách địa bàn:

- Tiếp tục chỉ đạo cán bộ đôn đốc nhân dân đẩy nhanh tiến độ làm đất khẩn trương gieo cấy lúa mùa và cây trồng khác trong khung thời vụ tốt nhất.

- Bám sát cơ sở, chủ động phối hợp với cán bộ chuyên môn của các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và trên vườn, trên rừng, kịp thời phát hiện các đối tượng sâu, bệnh hại trên các loại cây trồng.

- Cần lưu ý một số đối tượng sinh vật hại cây trồng và chú trọng điều tra,  hướng dẫn nhân dân biện pháp phòng, chống kịp thời. Cụ thể:

+ Tập đoàn rầy, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, ốc bươu vàng, bệnh nghẹt rễ, bệnh nấm mốc, thối nhũn, …gây hại trên mạ, lúa mới cấy.

+ Nhóm nhện nhỏ, ruồi đục quả, bệnh sẹo, greening... trên cây cam, bưởi.

+ Bệnh đốm lá, héo rũ trên cây chuối.

+ Rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi, nhện đỏ trên cây chè.

+ Sâu đục thân, bọ hung, rệp bông xơ trên cây mía.

+ Bệnh chết héo trên cây keo.

+ Bệnh đốm lá, khô ngọn trên cây bạch đàn.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tuyên Quang trân trọng thông báo./.


 

DIỆN TÍCH, MẬT ĐỘ, TỶ LỆ VÀ PHÂN BỐ MỘT SỐ SINH VẬT GÂY HẠI CHÍNH

Trong tuần 27 năm 2023

 

Cây trồng

Tên SVGH

GĐST

Mật độ/Tỷ lệ

Diện tích nhiễm (ha)

Mất trắng

So kỳ

trước

So

CKNT

DT

P. trừ

Phân bố

 

 

 

Phổ biến

Cao

Nhẹ

TB

Nặng

Tổng

 

(+/-)

(+/-)

 

 

 

Nhóm cây: Cây ăn quả

Cây có múi

Nhện nhỏ

Quả phát triển

 5

 20

12.5

2.5

0

15

0

-3.5

-21.5

15

Hàm Yên

Bệnh sẹo

Quả phát triển

 5

 10

9.5

0

0

9.5

0

3.0

-11.5

9.5

Hàm Yên

 

Nhóm cây: Cây CN lâu năm

Chè

Rầy xanh

Búp non-thu hái

 5

 10 -  15

57.5

1

0

58.5

0

11.0

30.5

58.5

Sơn Dương, Hàm Yên và thành phố Tuyên Quang

Bọ xít muỗi

Búp non-thu hái

 6

 13

10

6

0

16

0

2.0

16.0

16

Sơn Dương

Bọ cánh tơ  (bọ trĩ)

Búp non-thu hái

 5

 15

34

0.5

0

34.5

0

26

0

34.5

Hàm Yên

 

Nhóm cây: Cây lương thực

Lúa

Ốc bươu vàng

Mới cấy-bén rễ- hồi xanh

 1.5 -  3

 2 -  4

50

5

0

55

0

2.0

11.0

55

Yên Sơn, Hàm Yên, Sơn D ương

Ngô

Sâu keo mùa thu

3-4 lá

3-4

6-8

4,5

0

0

4,5

0

0

4,5

4,5

Lâm Bình

 

 

 

 

Chi cục Trồng trọt và BVTV

Tin cùng chuyên mục