,

Tin Hoạt động

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 12/4/2024 của Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024”. Ngày 16/4/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Văn bản chỉ đạo, triển khai đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. Cụ thể:

- Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các cơ sở sản xuất rau, củ, quả, chè tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm, trọng tâm việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo theo nguyên tắc 4 đúng. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai có hiệu quả tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Tập trung kiểm tra, giám sát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại các vùng trọng điểm trồng rau, củ, quả, chè; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản:  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh; người chăn nuôi; nuôi trồng thủy sản tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm; tuyệt đối không sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm, kháng sinh nguyên liệu dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Không lạm dụng thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, chất xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai có hiệu quả tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh động vật, thủy sản; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm, thủy sản. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường: 

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và nhân rộng các mô hình nông lâm thủy sản được sản xuất theo chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024”; tập trung kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất theo chuỗi và các cơ sở có nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm, như sản xuất, kinh doanh thịt, các sản phẩm từ thịt, rau, củ quả, các sản phẩm từ rau, củ quả...; đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Phối hợp với các thành viên của Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh, Ban chỉ đạo 389/TQ triển khai có hiệu quả “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.

Là cơ quan đầu mối tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Trung tâm Khuyến nông: Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang, các Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn người dân áp dụng quy trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản các sản phẩm nông lâm thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm. Tuyên truyền nhân rộng các mô hình điển hình trong sản xuất các sản phẩm nông lâm thủy sản bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Phổ biến các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

- Trung tâm Thủy sản: Tổ chức sản xuất, kinh doanh thủy sản và cung ứng đủ, kịp thời các loại giống tốt, đảm bảo chất lượng phục vụ nuôi trồng thủy sản cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Thực hiện nghiêm việc sử dụng các loại hóa chất, kháng sinh nằm trong danh mục được phép sử dụng trong sản xuất giống nhân tạo và nuôi trồng thủy sản.

Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn quy trình kỹ thuật trong việc nuôi trồng, đánh bắt thủy sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định.

Nguyễn Thị Thu Hường - Chi cục Chất lượng, CB và PTTT