,

Bộ trưởng BNN&PTNT

73 năm ngày truyền thống ngành Thú y Việt Nam

Ngày 11/7/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 125 SL ấn định luật lệ bài trừ bệnh truyền nhiễm gia súc. Đây là văn bản Pháp luật đầu tiên của ...