,

Cải cách hành chính

Cuộc thi tìm kiếm giải pháp công nghệ "Dữ liệu với cuộc sống - Digital Data for Life" năm 2023

Với việc xây dựng thành công cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, căn cước công dân điện tử, định danh và xác thực điện tử, cũng như triển khai có hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ “phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, có thể nói tiến trình Chuyển đổi số ở Việt Nam đang được đẩy nhanh và hướng tới các hoạt động thực chất và mạng lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp, xã hội.