,

Văn bản cải cách HC

1. Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 01/05/2024 Về việc công bố 01 quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
2. Quyết định số Số: 221/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
3. QUYẾT ĐỊNH số 1000/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 về việc công bố 13 quy trình nội bộ, liên thông được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
4. Kế hoạch số 75/KH-SNN ngày 05/9/2023 về cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
5. Kế hoạch số 73/KH-SNN ngày 28/8/2023 về việc thực hiện các giải pháp khắc phục các tiêu chí chưa đạt điểm, chưa đạt điểm tối đa để đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023 và những năm tiếp theo
6. QUYẾT ĐỊNH số 831/QĐ-UBND ngày 07/08/2023 về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển tỉnh Tuyên Quang
7. Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 về việc công bố 11 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp; thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
8. Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023
9. Kế hoạch số 15/KH-CCHC ngày 10/02/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023
10. Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT
11. Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2023
12. Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
13. Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022
14. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
15. Kế hoạch số 32/KH-SNN ngày 29/3/2022 về Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022