,

Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường

Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường

1. Giới thiệu chung

Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường là tổ chức hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường nông sản, lâm sản, thủy sản và muối theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc, có con dấu và tài khoản riêng. 
---------------------------
Địa chỉ: 108, Nguyễn Văn Cừ - P.Minh Xuân - TP.Tuyên Quang
Văn thư: 0273.827.280. Email: qlcltq@gmail.com


2. Lãnh đạo đơn vị

- Đ/c Nguyễn Văn Thuấn - Chi cục Trưởng

Điện thoại: 0273.816.819   DĐ: 0912.844.759

- Đ/c Nguyễn Thành Long - Phó Chi cục Trưởng

Điện thoại: 0977.346.215

- Đ/c Trần Văn Hải - Phó Chi cục Trưởng

Điện thoại: 0915.160.396

 

- Phòng chuyên môn

+ Phòng Thanh tra và Hành chính - Tổng hợp: (0207) 3.827.280

Số ĐT thường trực:  (0207) 3.828.588

3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

3.1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, phân cấp về chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường nông sản, lâm sản, thủy sản và muối tại địa phương. Tham mưu, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo thẩm quyền các văn bản cá biệt thuộc chuyên ngành, lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

3.2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa, an toàn thực phẩm.

3.3. Tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ về chế biến và phát triển thị trường nông sản, lâm sản, thủy sản và muối: a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, chương trình, cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực chế biến gắn với sản xuất và thị trường các ngành hàng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tình hình phát triển chế biến, bảo quản đối với các ngành hàng nông sản, lâm sản, thủy sản và muối.

c) Thực hiện công tác thu thập thông tin, phân tích, dự báo tình hình thị trường, chương trình phát triển thị trường, xúc tiến thương mại nông sản, lâm sản, thủy sản và muối thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

d) Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức công tác xúc tiến thương mại đối với sản phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối.

3.4. Tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ về chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối:

a) Hướng dẫn, kiểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, tổ chức thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối trong phạm vi được phân công trên địa bàn tỉnh.

b) Thống kê, đánh giá, phân loại về điều kiện bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp theo quy định.

c) Thực hiện các chương trình giám sát an toàn thực phẩm, đánh giá nguy cơ và truy xuất nguồn gốc, điều tra nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm trong phạm vi được phân công trên địa bàn tỉnh theo quy định.

d) Kiểm tra, truy xuất, thu hồi, xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành và quy định của pháp luật. đ) Quản lý hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

e) Quản lý hoạt động kiểm nghiệm, tổ chức cung ứng dịch vụ công về chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối theo quy định của pháp luật. g) Quản lý an toàn thực phẩm đối với khu vực và trung tâm logistics nông sản, chợ đầu mối, chợ đấu giá nông sản trên địa bàn tỉnh.

3.5. Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản và muối theo quy định của pháp luật.

3.6. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về giám định, đăng kiểm, đăng ký, cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận, xác nhận, quyết định công nhận thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng, chế biến và phát triển thị trường nông sản, lâm sản, thủy sản và muối theo quy định của pháp luật và phân công, ủy quyền của cấp có thẩm quyền.

3.7. Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về quản lý chất lượng, chế biến sản phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh và các hoạt động thông tin, lưu trữ, thống kê khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.8. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các dự án và xây dựng mô hình thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng, chế biến và phát triển thị trường nông sản, lâm sản, thủy sản và muối.

3.9. Thực hiện hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng, chế biến và phát triển thị trường nông sản, lâm sản, thủy sản và muối theo phân công hoặc ủy quyền của cấp có thẩm quyền và quy định của pháp luật.

3.10. Tham mưu, thực hiện và chịu trách nhiệm về các dịch vụ công thuộc lĩnh vực Chi cục được giao quản lý. 

3.11. Tham mưu cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực quản lý chất lượng, chế biến và phát triển thị trường nông sản, lâm sản, thủy sản và muối.

3.12. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý chất lượng, chế biến và phát triển thị trường nông sản, lâm sản, thủy sản và muối đối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; chức danh chuyên môn liên quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã và kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý, phối hợp công tác, chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

3.13. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào chế biến sản phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng, chế biến sản phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối theo quy định của pháp luật.

3.14. Thực hiện công tác kiểm tra, tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý vi phạm thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường theo quy định của pháp luật hoặc phân cấp, ủy quyền của cấp có thẩm quyền. 

3.15. Thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý chất lượng, chế biến và phát triển thị trường nông sản, lâm sản, thủy sản và muối theo quy định.

3.16. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng, chế biến và phát triển thị trường nông sản, lâm sản, thủy sản và muối theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

3.17. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.18. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của cấp có thẩm quyền.

3.19. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định. 

3.20. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giao và theo quy định của pháp luật.