,

Tin tức

Xứng đáng vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng

(ĐCSVN) - Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8) luôn mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hóa sâu sắc. Đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh trong lĩnh vực tuyên giáo của Đảng - lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất trong hoạt động lãnh đạo của Đảng.